Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng 2030

       Ngày 29 tháng 8 năm 2013, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký Nghị Quyết số 29/2013/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng 2030.
       Toàn văn nghị quyết: NQ_QH_Tây_Ninh.PDF

    Bài cùng chuyên mục