Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Kế hoạch phát triển Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

       Bando DL Quang NgaiNgày 19/9/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Quan điểm là Phát triển Du lịch Quảng Ngãi theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường; Phát triển du lịch Quảng Ngãi trong mối liên hệ vùng, cả nước và quốc tế khai thác cả nguồn khách du lịch quốc tế và nội địa, trong đó chú trọng phát triển khách du lịch nội địa và tăng cường thu hút khách quốc tế; Phát triển dồng thời du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái với việc lấy du lịch biển làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm nền tảng để phát huy tính đặc thù tài nguyên du lịch của tỉnh; Đẩy mạnh xã hội hóa, nhuy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển du lịch.

       Toàn văn Quyết định và Kế hoạch: KH_PTDL_Quang_Ngai_den_2020.pdf

    Bài cùng chuyên mục