Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp Bộ “Định hướng chiến lược marketing thu hút thị trường khách du lịch Nga đến Việt Nam”

 

Mục lục
 
Phần mở đầu
 
1. Tính cấp thiết của đề tài
1
2.  Mục tiêu của đề tài
2
3.  Nội dung nghiên cứu
2
4.  Quy trình và phương pháp nghiên cứu                  
3
5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4
6. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan
4
PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU
 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH NGA
 
1.1.  Một số vấn đề lý luận
6
1.1.1. Marketing du lịch
6
1.1.2. Điểm đến du lịch
6
1.1.3. Sản phẩm du lịch
8
1.1.4. Chiến lược marketing du lịch
9
1.2.  Cơ sở thực tiễn phát triển thị trường khách du lịch Nga
12
1.2.1. Tổng quan thị trường khách quốc tế đến Việt Nam
12
1.2.2.   Thị trường khách du lịch Nga tiềm năng
16
1.2.3.   Thị trường khách du lịch Nga hiện tại đến Việt Nam
32
1.2.4.   Thực trạng sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách Nga
43
1.2.5     Thực trạng xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới thị trường Nga thời gian qua
55
1.2.6     Kinh nghiệm thu hút khách du lịch Nga của một số quốc gia
63
1.3. Phân tích khó khăn và thuận lợi của du lịch Việt Nam trong thu hút
thị trường khách du lịch Nga (SWOT)
68
 
PHẦN THỨ HAI: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MARKETING
THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH NGA
 
 
2.1. Đánh giá vị trí của thị trường khách du lịch Nga trong Chiến lược Phát triển du lịch của Việt Nam
70
2.1.1.   Một số định hướng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam
70
2.1.2.    Vị trí, vai trò của thị trường khách Nga trong phát triển du lịch   Việt Nam
72
2.2.  Đề xuất định hướng chiến lược marketing thị trường khách
du lịch Nga
73
2.2.1. Mục tiêu và định hướng chung của chiến lược marketing
 
2.2.2. Phân đoạn thị trường và xác định các phân đoạn mục tiêu
75
2.2.3. Định hướng sản phẩm du lịch
83
2.2.4. Định hướng kênh phân phối sản phẩm
90
2.2.5. Định hướng chính sách giá
91
2.2.6. Định hướng xúc tiến quảng bá
 
2.3. Một số điều kiện góp phần thực hiện chiến lược marketing thu hút thị trường khách du lịch Nga
 
2.3.1. Hoàn thiện và tạo cơ chế thuận lợi cho đầu tư phát triển du lịch
97
2.3.2. Tăng cường quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Nga
98
2.3.3. Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực
99
2.3.4. Nguồn nhân lực du lịch đảm bảo chất lượng và yêu cầu của thị trường khách du lịch Nga
100
2.3.5. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt tại Nga
101
2.4. Đề xuất khung kế hoạch hành động
102
2.4.1. Mục tiêu
102
2.4.2. Đề xuất một số hoạt động cụ thể
 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề tài

 –          Tổng quan một số cơ sở lý luận chính về marketing du lịch

+ Marketing du lịch (Marketing hỗn hợp 4P và 8P…)

+ Chiến lược marketing

–          Phân tích tổng quan thị trường khách du lịch Nga đến Việt Nam

+ Những nhân tố tạo cầu du lịch

+ Đặc điểm thị trường khách Nga đi du lịch nước ngoài

+ Đặc điểm thị trường khách Nga đến Việt Nam

–          Thực trạng marketing của du lịch Việt Nam đối với thị trường khách du lịch Nga

+ Thực trạng cung cấp các sản phẩm du lịch của Việt Nam đến thị trường Nga

+ Tiềm năng và khả năng đáp ứng của du lịch Việt Nam đối với thị trường Nga

–          Đề xuất định hướng chiến lược marketing

+ Xác định các phân đoạn thị trường mục tiêu

+ Định hướng chiến lược sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách du lịch Nga

+ Định hướng chiến lược kênh phân phối phù hợp đặc điểm thị trường Nga

+ Định hướng kế hoạch xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam với thị trường khách Nga

+ Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Nga đến Việt Nam

 

Địa chỉ áp dụng

 

–          Tổng cục Du lịch

–          Các công ty du lịch và các hãng lữ hành đón khách Nga,

–          Các lĩnh vực khác có liên quan (văn hóa, thể thao, thương mại, hàng không…)

 

Bài cùng chuyên mục