Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đánh giá Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995-2010

Năm 1995, lần đầu tiên Việt Nam có Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước. Quy hoạch này được xây dựng cơ bản dựa trên kết quả đề xuất của dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam (VIE/89-003) do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ năm 1989. Nội dung của Quy hoạch chỉ ra quan điểm, mục tiêu phát triển, các lĩnh vực trọng tâm, tổ chức không gian phát triển du lịch, các giải pháp và tổ chức thực hiện. 

    Hiện tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030. Quy hoạch là bước cụ thể hóa Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 vì vậy đòi hỏi phải được đánh giá sâu và toàn diện kết qủa thực hiện Quy hoạch của giai đoạn trước.

    Các bước đánh giá được tiến hành thông qua sự đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của từng địa phương đã được 63 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai và báo cáo từ tháng 10/2010. Sự đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được tiến hành thông qua các chuyến khảo sát ở hầu hết các địa phương. Những nội dung chủ yếu đánh giá về quy mô thu hút khách, hiệu quả, đầu tư phát triển, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá, quản lý không gian phát triển, các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch ở các địa phương và các vùng du lịch.

    Để việc đánh giá sát thực tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, phát hiện những thuận lợi, khó khăn, bất cập, hạn chế và những yếu tố mới, ngày 28/2/2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch tiến hành tổ chức hội thảo quốc gia nhằm phát hiện, tiếp thu ý kiến rộng rãi trong cộng đồng những người làm du lịch và liên quan, các chuyên gia trong và ngoài ngành cho báo cáo đánh giá chung. Trên cơ sở những đánh giá đó, việc đề xuất nội dung mới trong quy hoạch phát triển du lịch cho giai đoạn tới được hình thành. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tin tưởng rằng Hội thảo là diễn đàn mở là cơ hội để toàn ngành du lịch tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch của đất nước. Những đóng góp nhiều chiều và được tổng hợp sát đáng sẽ góp phần mang lại thành công cho quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn tới.   
 

Bài cùng chuyên mục