Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “Cơ sở khoa học thực tiễn của hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch và một số sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo thể nghiệm”

  PHẦN MỞ ĐẦU

  I-ĐẶT VẤN ĐỀ

  II-MỤC TIÊU, PHẠM VI, NỘI DUNG CHÍNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

  1. Mục tiêu của đề tài

  2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài

  3. Những nội dung chính của đề tài

  4. Phương pháp tổ chức nghiên cứu

  5. Sơ lược tình hình tổ chức nghiên cứu đề tài

  PHẦN NỘI DUNG

  I-KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUẢNG CÁO DU LỊCH TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN DU LỊCH

  A. Khái niệm

  B. Vị trí, vai trò và mục đích

  C. ý nghĩa

  1. Kinh tế

  2. Xã hội

  II- TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VÀ QUẢNG CÁO DU LỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  A. Đặc điểm tình hình hoạt động phát triển du lịch của Việt Nam và hoạt động của lĩnh vực thông tin tuyên truyền và quảng cáo du lịch

  B. Tầm quan trọng và lý do Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền và quảng cáo du lịch

  III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN QUẢNG CÁO DU LỊCH CỦA VIỆT NAM

  A. thực trạng

  1. Tư tưởng nhận thức

  2. Cơ chế tài chính

  3. Tổ chức, bộ máy và cán bộ chuyên môn

  4. Trang bị kỹ thuật

  5. Định hướng và nội dung hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch

  6. Thể loại tuyên truyền quảng cáo du lịch

  7. Số lượng, hiệu quả phát hành

  B. Đánh giá và kết luận tổng quát

  1. Những mặt tích cực

  2. Những mặt tồn tại

  IV. NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HỌC THỰC TIỄN ĐỂ XÁC LẬP HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG LOẠI HÌNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUẢNG CÁO DU LỊCH

  A. Căn cứ để xác định mục tiêu, đối tượng tác động, cấp phát sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo trong các năm tới

  1. Căn cứ thứ nhất: Chính sách và chiến lược

  2. Căn cứ thứ hai: Phân tích tổng kết dự báo

  3. Căn cứ thứ ba: Phân tích thống kê

  B. Luận cứ để xác định sản phẩm du lịch đối tượng kết cấu nội dung TTTTQC và đối tượng chào hàng của du lịch Việt Nam

  1. Căn cứ thứ nhất: Chính sách và chiến lược

  2. Căn cứ thứ hai: Phân tích thống kê

  3. Căn cứ thứ ba: Phân tích tổng kết dự báo

  4. Căn cứ thứ tư: Phân tích mật độ di chuyển, trao đổi dịch vụ của khách quốc tế ở một số vùng du lịch Việt Nam

  C. Luận cứ để quyết định lựa chọn, thể loại và hình thức tổ chức các hoạt động TTTTQC du lịch hợp lý

  1. Khả năng tài chính

  2. Giá cả trên thị trường TTTTQC

  3. Tính chất tiện lợi với khách trong việc sử dụng, tiếp nhận sản phẩm TTTTQC

  4. Giải pháp lựa chọn và sử dụng loại hình TTTTQC du lịch

  5. Những yêu cầu về kỹ thuật trong việc thiết kế, soạn thảo một số các loại hình sản phẩm thông tin quảng cáo du lịch

  V. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ ĐƯA VÀO CÁC SẢN PHẨM TTTTQC DU LỊCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CẤP PHÁT.

  1. Nội dung và nguyên tắc kết cấu sản phẩm TTTTQC du lịch

  2. Tổ chức các kênh cấp phân phối cấp phát các sản phẩm TTTTQC du lịch

  VI- MỘT SỐ LOẠI HÌNH, THỂ LOẠI SẢN PHẨM THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN QUẢNG CÁO DU LỊCH CẦN ỨNG DỤNG THỂ NGHIỆM

  1. Loại hình xuất bản ấn loát du lịch

  2. Loại hình quảng cáo trực diện tour du lịch cho một số đối tượng khách Mỹ và Nhật

  3. Tổ chức họp báo du lịch Việt Nam tại  Nhật

  VII- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  Tính cấp thiết của đề tài:

  Du lịch là một ngành kinh tế mà nhiều Quốc gia đã coi nó như một ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mình. Tính chất và phạm vi hoạt động của nó rất rộng, không chỉ diễn ra trong phạm vi nội địa mà còn diễn ra trong phạm vi toàn cầu. Bất kỳ một ngành kinh tế nào muốn hoạt động có hiệu quả đều phải quan tâm đến việc mở rộng và chiếm lĩnh thị trường. Trong đó hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo được coi như một phần quan trọng của hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường và nó đòi hỏi không chỉ đơn thuần về kỹ thuật mà còn phải có nghệ thuật tổng hợp, đây là một quy luật khách quan của sự phát triển. Ngành Du lịch cũng không nằm ngoài qui luật khách quan đó, muốn mở rộng được thị trường, thu hút được nhiều khách du lịch, thì cũng phải nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo, để góp phần vào tăng cường khả năng khai thác khách du lịch, chia lại thị phần du lịch trên trường quốc tế và khu vực, tăng cường khối lượng trao đổi dịch vụ, hàng hóa du lịch góp phần cân đối cung cầu du lịch và tăng hiệu quả kinh tế du lịch.

  Chính vì vậy việc nghiên cứu của đề tài đã trở thành một đòi hỏi bức bách của một ngành kinh tế hướng ngoại, đây cũng chính là lý do, mục đích nghiên cứu của đề tài.

   

  Mục tiêu nghiên cứu:

  – Đánh giá thực trạng hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch và những đòi hỏi khách quan Việt Nam cần phải đẩy mạnh xúc tiến hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch trên thị trường du lịch quốc tế.

  – Xác định ý nghĩa, vai trò của công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Xác định thị trường và đối tượng khách du lịch (không gian địa lý và mục tiêu) để cung cấp, tác động và phủ sóng thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Xác định sản phẩm, đối tượng để chào hàng theo khái niệm thương mại và làm cơ sở kết cấu nội dung thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Xây dựng cơ sở khoa học cho công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

   

  Phạm vi nghiên cứu:

  – Nghiên cứu các thể loại thông tin quảng cáo du lịch phục vụ việc khai thác, thu hút khách du lịch thuộc thị trường quốc tế vào Việt Nam

   – Định hướng những sản phẩm du lịch của Việt Nam thu hút thị hiếu tiêu dùng của thị trường khách du lịch quốc tế.

  –  Nghiên cứu các căn cứ khoa học để xây dựng công tác tuyên truyền quảng cáo du lịch ở Việt Nam.

   

  Phương pháp nghiên cứu:

  – Phương pháp sử dụng tổng hợp các nguồn thông tin tư liệu phân tích, so sánh và xử lý.

  – Phương pháp thống kê.

   

  Nội dung nghiên cứu chính:

  – Khái niệm vị trí và ý nghĩa của hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch trong sự nghiệp phát triển du lịch.

  – Tầm quan trọng cũng như vì sao Việt Nam cần phải xúc tiến đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Thực trạng tình hình hoạt động của thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch ở Việt Nam.

  – Những luận cứ khoa học để xác lập các hoạt động nội dung thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch và một số sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch cần ứng dụng thể nghiệm.

  – Luận cứ xác định thị trường đối tuợng khách du lịch Việt Nam cần khai thác và cần tập trung phủ sóng, tác động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Luận cứ xác định sản phẩm du lịch đối tượng tiêu dùng của khách du lịch và chất liệu kết cấu nội dung thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Luận cứ xác định các loại hình hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Những nội dung cụ thể đưa vào các sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch và tổ chức phát hành cấp phát sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Một số loại hình, thể loại sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch cần ứng dựng thể nghiệm.

  – Tìm ra các giải pháp lựa chọn một số loại hình và sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch phù hợp với tình hình khả năng tài chính của du lịch, phù hợp với trình độ công nghệ thông tin, tập quán thói quen người tiêu dùng, trình độ tổ chức phủ sóng thông tin và đảm bảo có hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn trong hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

   

  Kết quả đạt được của đề tài:

  –  Xác định được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch trong sự nghiệp phát triển du lịch.

  – Xác định được thực trạng công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch Việt nam, tầm quan trọng và lý do Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Xác định những luận cứ khoa học thực tế để xác lập hoạt động, nội dung loại hình thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch.

  – Xác định một số loại hình, thể loại sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch cần ứng dụng trong giai đoạn hiện nay.

   

  Đánh giá khả năng ứng dụng của đề tài:

  Được ứng dụng vào công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch Việt nam trong thời gian qua trong quảng cáo tấm lớn, tờ gấp, tờ rời. Thông tin tuyên truyền quảng cáo trên báo, đài, truyền hình, hội chợ, hội thảo, in sách báo xuất bản quảng cáo giới thiệu về tiềm năng tài nguyên du lịch Việt Nam.

  Bài cùng chuyên mục