Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “Cơ sở khoa học cho việc tổ chức và quản lý hệ thống các khu du lịch và đề xuất quy chế tổ chức và quản lý khai thác các khu du lịch ở Việt Nam”

  PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề

  2. Mục đích, nội dung và giới hạn nghiên cứu

  3. Phương pháp nghiên cứu

  PHẦN HAI: NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

  1. Cơ sở lý luận

  1.1 Khái niệm và bản chất khu du lịch

  1.2. Vị trí vai trò của hệ thống các khu du lịch

  2. Kinh nghiệm lịch sử hình thành phát triển khu du lịch trên thế giới và những bài học kinh nghiệm về tổ chức và quản lý khai thác khu du lịch

  2.1. Tổng quan lịch sử hình thành phát triển hệ thống các khu du lịch trên thế giới, khu vực và ở một số nước

  2.2. Sự lựa chọn địa điểm tổ chức khu du lịch và các loại dạng, hình khu du lịch truyền thống

  2.3. Qui luật vòng đời về hấp dẫn của các khu du lịch (Resorts)

  2.4. Mối quan hệ giữa hệ thống lưu trú với khu du lịch

  2.5. Những bài học kinh nghiệm lịch sử về tổ chức phát triển và quản lý khai thác đối với các khu du lịch trên thế giới và ở một số nước

  2.6. Những vấn đề đặt ra trong công tác định hướng tổ chức phát triển và quản lý khu du lịch từ kinh nghiệm của các nước

  CHƯƠNG II: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH Ở VIỆT NAM

  1. Sự hình thành phát triển của hệ thống các khu du lịch ở Việt Nam

  2. Thực trạng về tổ chức hoạt động và quản lý khai thác các khu du lịch ở Việt Nam và những nguyên nhân của thực trạng

  2.1. Thực trạng về tổ chức hoạt động

  2.2. Thực trạng về quản lý nhà nước

  CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG NHỮNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG CÁC KHU DU LỊCH Ở VIỆT NAM

  1. Cơ sở khoa học và những định hướng lớn tổ chức phát triển hệ thống các khu du lịch

  1.1. Cơ sở khoa học

  1.2. Định hướng kỹ thuật để tổ chức hình thành phát triển các khu du lịch

  1.3. Định hướng tổ chức phát triển hệ thống các khu du lịch ở Việt Nam

  2. Cơ sở khoa học và những định hướng, dự thảo nội dung các thể chế quản lý khai thác khu du lịch

  2.1. Cơ sở khoa học để xây dựng thể chế quản lý khai thác các khu du lịch ở Việt Nam

  2.2. Định hướng xây dựng các thể chế quản lý đối với hệ thống các khu du lịch

  2.3. Xây dựng và đề xuất nội dung quy chế tổ chức và quản lý sử dụng khai thác đối với hệ thống các khu du lịch ở Việt Nam (Làm cơ sở khung cho việc soạn thảo, ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý sử dụng khai thác và kinh doanh các khu điểm du lịch).

  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Kết luận

  2. Kiến nghị

  DANH MỤC PHỤ LỤC

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Tính cấp thiết của đề tài:

  Việc tổ chức hình thành và hoạt động của hệ thống các khu du lịch ở Việt Nam đã và đang diễn ra muôn hình muôn vẻ và rất phức tạp phản ánh đúng thực trạng của một nền kinh tế nhiều thành phần tham gia vào kinh tế thị trường. Toàn bộ hoạt động của hệ thống các khu du lịch trong những năm qua đã đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển du lịch của Việt Nam, nhưng cũng để lại và đang tồn tại rất nhiều vấn đề bất cập. Lý thuyết cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng: các khu du lịch chỉ có thể phát huy và hoạt động có hiệu quả và có được sự bền vững, kéo dài vòng đời một khi được quan tâm đúng đắn đồng thời cả hai vấn đề cùng một lúc. Đó là những định hướng về tổ chức phát triển các khu du lịch và các thiết chế để quản lý khai thác đối với các khu du lịch.

  Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó và tính bức xúc đang đặt ra cho ngành du lịch Việt Nam về hoạt động tổ chức và quản lý khai thác đối với các khu du lịch đang diễn ra khá phức tạp, đề tài khoa học này đã cố gắng để giúp ngành du lịch xây dựng được những định hướng tổ chức, phát triển hợp lý có hiệu quả đồng thời có được những thiết chế mang tính pháp qui làm công cụ quản lý nhà nước đối với hệ thống các khu du lịch ở Việt Nam. Mặt khác đề tài cũng làm sáng tỏ về bản chất hoạt động của khu du lịch, tìm ra những nhận dạng giống nhau và khác nhau giữa khu du lịch với khu tham quan, điểm tham quan khu giải trí công cộng thuần túy cũng như tìm đến một sự tương đồng về thuật ngữ, bản chất hoạt động của hệ thống các khu du lịch Việt Nam hoà nhập vào hệ thống, thị trường các khu du lịch khu vực và thế giới.

  Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:

  + Đánh giá đúng thực trạng của tình hình tổ chức phát triển và hình thành quản lý khai thác các khu du lịch ở Việt Nam.

  + Xác lập ra những cơ sở khoa học, luận cứ cho việc:

  -Xây dựng định hướng tổ chức phát triển hình thành các khu du lịch ở Việt Nam.

  – Xây dựng nội dung quy chế thống nhất trên phạm vi quốc gia về tổ chức và quản lý các khu du lịch, làm nền tảng và cơ sở cho việc soạn thảo nghị định về tổ chức và quản lý khai thác các khu tuyến điểm du lịch.

  – Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý khu du lịch ở Việt Nam.

   

  Đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu những qui luật và bản chất hoạt động, phát triển của hệ thống các khu du lịch, rút ra từ thực tế ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

   

  Nội dung nghiên cứu chính:

  – Những khái niệm và bản chất hoạt động của khu du lịch.

  – Lịch sử hình thành phát triển hệ thống khu du lịch trên thế giới và một số nước, những bài học kinh nghiệm lịch sử trong quá trình tổ chức phát triển các khu du lịch và những vấn đề đặt ra trong công tác hoạch định, định hướng tổ chức phát triển, quản lý khai thác đối với các khu du lịch.

  – Sự hình thành phát triển khu du lịch ở Việt Nam.

  – Thực trạng tổ chức đầu tư, khai thác kinh doanh các khu du lịch ở Việt Nam và quản lý Nhà nước với hoạt động chung của hệ thống khu du lịch.

  – Xây dựng những định hướng tổ chức phát triển hình thành các khu du lịch ở Việt Nam và xác lập những tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chí đối với một khu du lịch trong đó có khu du lịch quốc gia.

  – Xác lập những luận cứ khoa học để xây dựng nội dung và dự thảo về quy chế tổ chức, quản lý khai thác khu du lịch mang tính thống nhất trong phạm vi quốc gia và xây dựng những định hướng về nội dung cho một nội qui hoạt động ở mỗi khu du lịch.

  – Đề xuất với ngành và nhà nước về các giải pháp tổ chức, quản lý khai thác các khu du lịch ở Việt Nam đảm bảo đạt đến mục tiêu phát triển bền vững.

   

  Những kết quả đạt được của đề tài:

  – Tổng kết những bài học kinh nghiệm về tổ chức và quản lý khai thác các khu du lịch trên thế giới, bao gồm việc lựa chọn địa điểm tổ chức khu du lịch và các loại hình khu du lịch, mối quan hệ giữa hệ thống cơ sở lưu trú trong khu du lịch, quy luật vòng đời về hấp dẫn của khu du lịch.

              – Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động và quản lý khai thác các khu du lịch bao gồm những thông tin về số lượng, loại hình các khu du lịch, và một số thông tin có giá trị khác.

              – Những điều kiện và tiêu chí kỹ thuật để tổ chức và hình thành phát triển đối với từng loại khu du lịch.

              – Những đề xuất về chức năng nhiệm vụ và những đặc điểm yêu cầu tổ chức, quản lý đối với khu du lịch.

              – Các thông số định hướng về thị trường, không gian địa lý, xây dựng và kiến trúc, cơ cấu-mô hình tổ chức đối với từng loại khu du lịch, phân cấp quản lý hệ thống các khu du lịch

             

  Đánh giá kết quả chung:                    

   

  Đề tài đã đi sâu nghiên cứu tổng kết cả phần lý thuyết, thực tiễn trong nước và quốc tế; đã sử dụng khá nhiều tài liệu, tư liệu của nhiều nước trên thế giới, có nhiều tư liệu của nhiều năm về thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống khu du lịch ở nước ta. Vì vậy đề tài có sự thuyết phục với giới chuyên môn và đã được đánh giá loại khá khi nghiệm thu cấp ngành.

   

  Toàn bộ những nội dung của quy chế trong đề tài khoa học đã được ứng dụng và sử dụng có tính chọn lọc đưa vào tổ chức và quản lý khu, tuyến, điểm du lịch do Vụ Pháp chế của Tổng cục Du lịch chủ trì. Những nội dung định hướng phát triển, các tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chí cho khu du lịch đang được nhiều nhà chuyên môn và địa phương tham khảo, ứng dụng.

  Bài cùng chuyên mục