SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề 2. Mục đích, nội dung và giới hạn nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu PHẦN HAI: NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 1. Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm và bản chất…
PHẦN MỞ ĐẦU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở lý luận 1.1. Quan điểm tổng hợp và hệ thống trong nghiên cứu 1.2. Hệ thống lãnh thổ du lịch 1.3. Phân vùng du lịch 2. Phương pháp nghiên cứu 2.1.  Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống 2.2.  Phương pháp phân tích toán học 2.3.  Phương pháp cân đối 2.4.  Phương pháp…
1. MỞ ĐẤU 1.1. Tính cấp thiết của vấn đề 1.2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và giới hạn của đề tài 1.2.1. Mục tiêu 1.2.2 Các nội dung nghiên cứu chính           1.2.3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài          1.3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.4. Hệ quan điểm, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Những quan điểm chủ yếu 1.4.2. Các phương pháp…
PHẦN MỞ ĐẦU I-ĐẶT VẤN ĐỀ II-MỤC TIÊU, PHẠM VI, NỘI DUNG CHÍNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1. Mục tiêu của đề tài 2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 3. Những nội dung chính của đề tài 4. Phương pháp tổ chức nghiên cứu 5. Sơ lược tình hình tổ chức nghiên cứu đề tài PHẦN NỘI DUNG I-KHÁI…
Trang 7 / 7