SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

MỞ ĐẦU 1. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài 2. Phạm vi nghiên cứu 3. Các quan điểm, phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN I. KHÁI NIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH 1. Khái niệm chung về môi trường 2. Khái niệm môi trường du lịch II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH CHƯƠNG II : HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG…
MỞ ĐẦU 1. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài 2. Giới hạn nghiên cứu 3. Các phương pháp nghiên cứu   Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Một số khái niệm cơ bản 2. Vài nét về tình hình phát triển du lịch Việt Nam và ảnh hưởng của kinh tế  xã hội đối với du lịch 3.  Đánh giá một số tác động xã hội…
PHẦN MỞ ĐẦU   CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Tính mùa vụ du lịch 1.1. Khái niệm 1.2. Bản chất 1.3. Các đặc điểm của tính mùa vụ du lịch 2. Các yếu tố hình thành tính mùa vụ du lịch 2.1. Tài nguyên du lịch 2.1.1. Khái niệm 2.1.2. Đặc điểm của tài nguyên du lịch 2.1.3. Phân loại tài nguyên du lịch 2.1.4. Tác động của…
I. MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề 2. Mục tiêu, nội dung và giới hạn nghiên cứu 3. Hệ quan điểm, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu   II. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TỰ NHIÊN HỒ THÁC BÀ 1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 1.1. Địa chất - địa mạo vùng hồ 1.2. Khoáng sản vùng hồ Thác Bà 1.3. Khí hậu vùng hồ…
PHẦN MỞ ĐẦU   I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ 1. Mục tiêu nghiên cứu 2. Nội dung nghiên cứu   III. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Đối tượng nghiên cứu 2. Đặc tính nghiên cứu của đối tượng 3. Đặc điểm lãnh thổ của đối tượng nghiên cứu 4. Thời gian nghiên cứu   IV. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Các…
PHẦN MỞ ĐẦU   CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý 1.1.1 Khái niệm về hệ thông tin địa lý 1.1.2 Vài nét về lịch sử phát triển của GIS 1.1.3 Những nguyên lý cơ bản của hệ thông tin địa lý 1.1.4 Cơ…
PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TÀI NGUYÊN VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH CÁC NƯỚC ASEAN I. Điều kiện tự nhiên khu vực ASEAN II. Điều kiện lịch sử văn hóa, kinh tế xã hội của các nước ASEAN III. Tài nguyên du lịch của các nước ASEAN 1. Những đặc điểm cơ bản 2. Tài nguyên du lịch tự nhiên 3. Tài nguyên du lịch nhân văn 4. Các di…
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 3.1. Mục tiêu 3.2. Nội dung nghiên cứu 4. Quan điềm và phương pháp nghiên cứu 4.1. Quan điểm 4.2. Phương pháp nghiên cứu 5. Giới hạn của đề tài 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài   NỘI DUNG CHƯƠNG I:…
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và giới hạn của đề tài 3. Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm về du lịch sinh thái 2. Các nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái 3.…