SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

      I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. TÌNH  HÌNH  NGHIÊN  CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM III. MỤC TIÊU, GIỚI HẠN VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI       1. Mục tiêu nghiên cứu 2. Giới hạn nghiên cứu 3. Các nội dung nghiên cứu chính IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU V. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ VI. DỰ KIẾN CÁC KẾT…
PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN I. DU LỊCH, MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN 1. Du lịch và hoạt động phát triển du lịch 2. Môi trường và môi trường du 1ịch 3. Các vấn đề môi trường cần quan tâm trong phát triển du lịch II. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG l. Khái niệm về cộng đồng 2. Những vấn đề cần…
PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH I. Tài nguyên du lịch 1. Khái niệm tài nguyên du lịch 2. Đặc điểm của tài nguyên du lịch 3. Đánh giá và phân loại tài nguyên du lich 4. Thực trạng tài nguyên du lịch Việt Nam II. Quản lý khai thác tài nguyên du lịch 1. Khái…
      Tính cấp thiết của vấn đề :               Du lịch là ngành kinh tế có định hướng tài nguyên một cách rõ rệt. Điều này cũng hoàn toàn đúng đối với du lịch sinh thái - loại hình du lịch không chỉ được xem là một hiện tượng ''mốt'', mà là xu thế của thời đại và có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt…
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4. NHỮNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÃ HỘI HÓA DU LỊCH 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ XÃ HỘI HÓA 1.1. Một số quan điểm về xã hội hoá trên thế giới 1.2. Một số kinh nghiệm quốc tế…
Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Những nội dung nghiên cứu chính 5. Các phương pháp nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về vấn đề dự báo và việc ứng dụng các kỹ thuật dự báo trong ngành du lịch 1.1. Một số khái niệm và định nghĩa 1.1.1. Dự báo 1.1.2. Phương pháp dự…
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của vấn đề 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Giới hạn của đề tài CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Một số khái niệm cơ bản 1.1. Thành phần môi trường 1.2. Chỉ thị môi trường 1.3. Tiêu chuẩn môi trường 1.4. Chỉ số - chỉ tiêu môi trường 2. Đặc điểm của…
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nội dung nghiên cứu và những hướng đề xuất của đề tài 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Hệ quan điểm 6. Phương pháp nghiên cứu 7. Những khái niệm cơ bản trong phạm vi nghiên cứu của đề tài 7.1. Khái niệm đảo du lịch ven bờ 7.2. Khái niệm phát…
PHẦN MỞ ĐẦU   CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH 1. Một số khái niệm về thị trường khách 1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường du lịch 1.2. Các loại thị trường du lịch 2. Nghiên cứu nguồn khách 2.1. Khách du lịch 2.2. Nhu cầu của khách du lịch 2.3. Phân…