SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

MỞ ĐẦU           1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2. Phương pháp nghiên cứu         3. Giới hạn phạm vi và đối tượng nghiên cứu         4. Nhiệm vụ của đề tài            5. Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN - ĐẢO          1.1. Nhu cầu du lịch        1.1.1. Khái niệm về nhu cầu du lịch          1.1.2. Các yếu…
PHẦN MỞ ĐẦU 1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 2.  MỤC TIÊU 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6. CÁC KẾT QUẢ  CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CLIENT/SERVER VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 1.1. Tài  nguyên,  môi  trường  du  lịch  và  vấn  đề  quản  lý  các …
      Tính cấp thiết               Quy hoạch Tổng thể Phát triển Du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 - 2010 được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt tại quyết định số 307/TTg ngày 24/5/1995 đã xác định khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh là một trong 7 trọng điểm phát triển du lịch của cả nước cần được tập trung đầu tư phát triển.…
MỞ ĐẦU CHƯƠNG I - CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN I. Đánh giá về hệ thống khuôn khổ pháp lý phát triển du lịch Miền Trung – Tây Nguyên II. Vai trò và ý nghĩa của du lịch Miền Trung – Tây Nguyên đối với sự phát triển du lịch Việt Nam III.…
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Căn cứ 3. Mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu 3.1. Mục tiêu 3.2. Nội dung nghiên cứu 3.3. Phạm vi nghiên cứu 4. Quan điểm, phư­ơng pháp nghiên cứu 4.1. Quan điểm 4.2. Ph­ương pháp nghiên cứu 5. Bố cục của Báo cáo đề tài   CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ…
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4. Căn cứ để nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Khả năng ứng dụng của đề tài 7. Bố cục của đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUY PHẠM NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT…
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề 2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 2.1. Mục tiêu 2.2. Các nội dung nghiên cứu chính 3. Giới hạn nghiên cứu 3.1. Về không gian 3.2. Về thời gian 3.3. Về nội dung nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Quy trình nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHU, TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH 1.1.…
      Tính cấp thiết của vấn đề :   Xu thế phát triển du lịch thiên nhiên nói chung và du lịch sinh thái nói riêng không chỉ là một hiện tượng ''mốt'' nhất thời, mà là xu thế của thời đại và có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững…
LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG I. Một số lý luận cơ bản về du lịch và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng 1. Một số vấn đề về du lịch và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng 2. Một số quan điểm, khái niệm về cộng đồng và…