SCREEN

Cpanel

17Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

Mục tiêu của đề tài Xác lập cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn), đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển du lịch các đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ, góp phần tích cực vào phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội ở lãnh thổ miền Trung – Tây Nguyên Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề…
  Mục lục   Phần mở đầu   1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2.  Mục tiêu của đề tài 2 3.  Nội dung nghiên cứu 2 4.  Quy trình và phương pháp nghiên cứu                   3 5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 6. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan 4 PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU  ĐÁNH GIÁ…
MỞ ĐẦU 1- Sự cần thiết 2- Mục tiêu nghiên cứu 3- Nhiệm vụ nghiên cứu 4- Nội dung nghiên cứu 5- Giới hạn nghiên cứu 6- Phương pháp nghiên cứu 7- Quy trình nghiên cứu   CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH KHÁI NIỆM, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẠNH TRANH SẢN PHẨM DU LỊCH 1.1. Tổng quan lý thuyết về sản phẩm du lịch và cạnh tranh trong…
MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Phạm vi, giới hạn của đề tài 5. Phương pháp nghiên cứu PHẦN 1: CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ KHU DU LỊCH SINH THÁI 1. Một số vấn đề lý luận về du lịch sinh thái 1.1. Thế nào là du lịch sinh thái…
PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề 1.2. Mục tiêu, nội dung, quan điểm, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu 1.2.2. Các nội dung nghiên cứu chính 1.2.3. Các quan điểm nghiên cứu chính 1.2.4. Phạm vi nghiên cứu 1.2.5. Các phương pháp và quy trình nghiên cứu   PHẦN NỘI DUNG 1. Tổng quan những vấn đề lý luận về phát triển du lịch thể…
Chương  1 - Những vấn đề lý luận về an toàn của khách du lịch   1.1 - Một số khái niệm liên quan đến an toàn đối với khách du lịch   1.2 - Các yếu tố liên quan đến khả năng mất an toàn của khách du lịch   1.3 - Đặc điểm nhu cầu của một số thị trường khách du lịch trong vấn đề đảm bảo…
1. Mục tiêu: Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (KTCQ) tại các khu di tích lịch sử văn hoá(LSVH) thuộc T.P Hà nội và phụ cận nhằm bảo tồn và phát huy tốt các giá trị của di tích phục vụ cho chiến lược phát triển du lịch thủ đô. 2. Nội dung và kết quả nghiên cứu:  - Xây dựng cơ sở khoa học cho…
PHẦN MỞ ĐẦU   I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI   II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu nghiên cứu 2. Nội dung nghiên cứu chính   III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu 2. Phạm vi nghiên cứu   IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   V. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU   PHẦN NỘI DUNG   CHƯƠNG I.…
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục tiêu 3. Nội dung nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Tổ chức triển khai xây dựng báo cáo tổng hợp CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1. Tổng quan một số vấn đề lý luận nghiên cứu thị trường du lịch 1.1.1. Khái niệm thị trường du lịch 1.1.2.…