Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

B Ộ   V Ă N   H O Á,  T H Ể   T H A O   V À   D U   L Ị C H

 

Số: 18/CT-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  06  tháng  02  năm 2012

 

 


 
 
 
CHỈ THỊ
Về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011; nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược một cách đồng bộ, thống nhất và đạt kết quả cao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Trong Quý II năm 2012, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; đặc biệt chú trọng quan điểm phát triển; bám sát mục tiêu và nắm vững nội dung các giải pháp và chương trình hành động. Giao Tổng cục Du lịch chủ trì có trách nhiệm tổ chức việc phổ biến triển khai Chiến lược này.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, đề xuất các đề án, dự án cụ thể hóa chương trình hành động của Chiến lược phù hợp với các giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn đến năm 2020 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của đơn vị.

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan truyền thông và các Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các hội nghề nghiệp du lịch xây dựng các chương trình, đề án theo phân công của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung sau đây:

a) Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch.

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh những nội dung quy định của Luật Du lịch và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

– Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.

– Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương tới địa phương, trong đó hình thành tổ chức liên kết phát triển du lịch cấp vùng.

– Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành du lịch.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch.

b) Hoạch định chiến lược phát triển du lịch trên các lĩnh vực

– Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam.

– Chiến lược marketing du lịch.

– Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch.

c) Triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch

– Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đếm năm 2030.

– Quy hoạch tổng thể phát triển các vùng du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Quy hoạch và đầu tư phát triển các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch.

– Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cấp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Chương trình liên kết phát triển du lịch liên tỉnh, theo vùng và trong khu vực.

d) Triển khai xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phát triển du lịch

– Chương trình quản lý chất lượng du lịch.

– Chương trình nâng cao nhận thức và văn minh ứng xử du lịch.

– Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch.

– Chương trình hành động quốc gia về du lịch.

– Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

– Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch.

– Chương trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch.

– Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020.

– Đề án phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia đến năm 2020.

– Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

– Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành du lịch..

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị về chủ trương, chính sách cụ thể; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển du lịch 5 năm và hàng năm phù hợp với “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện Chiến lược này và định kỳ báo cáo vào dịp Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm.

6. Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược báo cáo trình Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vào năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– PTT Nguyễn Thiện Nhân;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch;
– Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
– Các Sở VHTTDL;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
– Website Bộ VHTTDL;
– Lưu: VP, TCDL

 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

Bài cùng chuyên mục