Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  KG-HG Ngày 11/07/2014, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã ký ban hành Nghị quyết số 123/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

    Viện NCPTDL là đơn vị chủ trì lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Quan điểm chung được đặt ra là phát triển du lịch Hà Giang phù hợp với Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam, định hướng phát triển Du lịch vùng Trung du, Miền núi Bắc Bộ, Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu tổng quát nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo các hoạt động du lịch trên địa bàn nhằm bảo vệ, tôn tạo và khai thác hợp lý tài nguyên du lịch của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, du lịch Hà Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang bản sắc văn hóa Hà Giang, thân thiện với môi trường; đưa Hà Giang trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch của vùng Trung dung, miền núi Bắc Bộ và của cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

    Toàn văn Nghị quyết: NQ123-HaGiang.pdf

Bài cùng chuyên mục