Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thành lập Phòng nghiên cứu chính sách trực thuộc các Viện nghiên cứu của Bộ VHTTDL

Ngày 22/02, Văn phòng Bộ VHTTDL đã có văn bản số 52 /TB-VP, thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 ngành văn hóa, thể thao và gia đình diễn ra hôm 15/02 vừa qua.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo kế hoạch năm 2011 và việc tăng cường xây dựng chính sách phát triển ngành, Bộ trưởng kết luận:

Vụ Kế hoạch, Tài chính đã hoàn thiện và tổ chức hoạt động của Phòng Chính sách trong tháng 01 năm 2011. Theo chức năng nhiệm vụ của mình, Vụ cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Khoa học thể dục thể thao thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch thuộc Tổng cục Du lịch thành lập Phòng nghiên cứu chính sách văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (gọi tắt là Phòng nghiên cứu chính sách) thuộc Viện trình Lãnh đạo Bộ.

Giao cho 03 trung tâm thông tin: Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ, Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch, Trung tâm thông tin thể dục thể thao thuộc Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức nghiên cứu, thu thập và cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan phục vụ việc xây dựng chính sách phát triển ngành.

Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo Bộ cơ chế phối hợp giữa các Phòng nghiên cứu chính sách thuộc các Viện, các Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan trong việc đề xuất, xây dựng chính sách phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Bài cùng chuyên mục