Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trung tâm du lịch Tp. Hồ Chí Minh và phụ cận

 

   

 

 

Trang

 

LỜI NÓI ĐẦU

1

 

CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN

3

 

PHẦN I :VỊ TRÍ, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH  TRUNG TÂM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  MINH VÀ PHỤ CẬN

 

 

4

I.

VỊ  TRÍ CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH VÀ PHỤ CẬN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CẢ NƯỚC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA TRUNG TÂM :


 

 

4

1.

Những nhận định tổng quan

4

2.

Vị trí của du lịch trung tâm du lịch thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của trung tâm

 

5

3.

Vị trí của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận trong chiến lược phát triển du lịch cả nước 

 

5

II.

NHỮNG MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH VÀ PHỤ CẬN THỜI KỲ 1998-2010

 

 

6

1.

Mục tiêu cơ bản :

6

1.1.

Mục tiêu kinh tế

6

1.2.

Mục tiêu an ninh – quốc phòng

7

1.3.

Mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển bền vững

7

1.4.

Mục tiêu văn hóa – xã hội

7

1.5.

Mục tiêu hỗ trợ phát triển

7

2.

Các chiến lược phát triển du lịch

7

2.1.

Chiến lược về sản phẩm du lịch

7

2.2.

Chiến lược thị trường 

8

2.3.

Chiến lược về đầu tư du lịch 

8

2.4.

Chiến lược nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch

8

2.5.

Chiến lược đào tạo và giáo dục du lịch

9

2.6.

Chiến lược về giữ gìn tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường thiên nhiên và nhân văn

9

 

PHẦN II : ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH VÀ PHỤ CẬN

 

 

9

I.

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

9

1.

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên

9

1.1.

Điều kiện tự nhiên

9

1.2.

Tài nguyên du lịch tự nhiên

14

2.

Điều kiện dân cư, kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn

18

2.1.

Các đặc điểm dân cư kinh tế xã hội trung tâm

18

2.2.

Tài nguyên du lịch nhân văn

20

2.3.

Đánh giá chung về tiềm năng du lịch nhân văn

24

II.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH

24

1.

Thực trạng về thị trường khách du lịch

24

1.1.

Khách du lịch quốc tế

24

1.2.

Khách du lịch nội địa

28

1.3.

Đánh giá chung về khách du lịch

30

2.

Doanh thu du lịch

31

2.1.

Xu hướng phát triển

31

2.2. Cơ cấu doanh thu

33

2.3.

Tỷ trọng doanh thu

34

3.

Tổng sản phẩm GDP du lịch

35

4.

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

37

4.1.

Cơ sở lưu trú

37

4.2.

Các tiện nghi ăn uống 

42

4.3.

Phương tiện vận chuyển 

43

4.4.

Các tiện nghi vui chơi giải trí

44

4.5. Shopping và souvenir 

45

5.

Lao động trung tâm thành phố Hồ chí minh và phụ cận

45

5.1.

Số lượng

45

5.2.

Chất lượng lao động   

47

6.

Đầu tư du lịch

49

6.1.

Hiện trạng đầu tư nước ngoài trên cả nước

49

6.2.

Hiện trạng đầu tư nước ngoài ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh và phụ cận

 

49

7.

Thực trạng tổ chức quản lý du lịch

58

III.

HIỆN TRẠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

61

1.

Giao thông

61

1.1.

Đường bộ

61

1.2.

Đường sắt

65

1.3.

Đường thủy

66

1.4.

Đường hàng không

67

2.

Cung cấp điện

69

3.

Cung cấp nước

70

4.

Bưu chính viễn thông

71

5.

Đánh giá chung

72

IV.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH GÂY NÊN TẠI TRUNG TÂM DU LỊCH TP.HỒ CHÍ MINH VÀ PHỤ CẬN

 

 

73

1.

Các tác động của hoạt động du lịch tới môi trường 

73

1.1.

Tác động đến môi trường tự nhiên 

73

1.2.

Tác động đến môi trường nhân văn 

75

2.

Hiện trạng môi trường khu vực

76

2.1.

Môi trường tự nhiên

76

2.2.

Môi trường nhân văn 

78

3.

Dự báo các tác động tới môi trường từ hoạt động du lịch

78

4.

Một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường

79

4.1.

Giải pháp về cơ chế chính sách

79

4.2.

Giải pháp môi trường

80

4.3.

Giải pháp quy hoạch

80

4.4.

Giải pháp về tổ chức quản lý

80

4.5.

Giải pháp đầu tư

80

4.6.

Giải pháp tuyên truyền quảng cáo

80

4.7.

Giải pháp đào tạo

81

 

 

 

 

PHẦN III : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ PHỤ CẬN THỜI KỲ 1998 – 2010 VÀ ĐẾN NĂM 2020

81

I.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO NGÀNH

81

1.

Định hướng tổng quát

81

2.

Tính toán dự báo các chỉ tiêu phát triển chủ yếu

82

2.1.

Cơ sở tính toán dự báo

82

2.2.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu

84

3.

Định hướng thị trường Trung tâm du lịch TP.Hồ Chí Minh và phụ cận

 

92

3.1.

Thị trường khách quốc tế

93

3.2.

Thị trường khách nội địa

97

II.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ  DU LỊCH

 

98

1.

Định hướng phát triển không gian

98

2.

Định hướng tổ chức không gian

101

2.1.

Không gian thuận lợi cho phát triển du lịch

101

2.2.

Các không gian ưu tiên đầu tư phát triển du lịch

103

3.

Tổ chức các tuyến, điểm du lịch

105

3.1.

Các điểm du lịch

105

3.2.

Các cụm du lịch

118

3.3.

Các tuyến du lịch

120

4.

Những mâu thuẫn chủ yếu trong phát triển không gian du lịch

126

III.

ĐỊNH HƯỚNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

127

1.

Vai trò của đầu tư trong chiến lược phát triển du lịch

127

2.

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư du lịch

128

3.

Mô tả một số dự án

129

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

137

 

PHỤ LỤC

140

Bài cùng chuyên mục