Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1996 – 2010 được thực hiện trong bối cảnh bước đầu khá thuận lợi. Nội dung quy hoạch được phê duyệt đã có những định hướng quan trọng về phương hướng phát triển Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước và khu vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đưa vị trí du lịch của Lâm Đồng từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, làm động lực thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch cho thấy một số nội dung chưa phù hợp thực tế phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Bên cạnh đó, những năm gần đây tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trên thế giới có nhiều biến động phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó có du lịch. Tình hình trong nước cũng có nhiều thay đổi.

Trước tình hình đó, một số nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1996 – 2010 cần được điều chỉnh, bổ sung làm cơ sở tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã đề ra.

Nội dung quy hoạch xin xem trong tập tin đính kèm!

Bài cùng chuyên mục