Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy chế về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

QUY CHẾ
VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
LÊN WEBSITE CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TRÊN INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số  37/QĐ-VDL ngày 9/9/2010)
 
QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1:  Phạm vi
Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Website của Viện NCPT Du lịch (sau đây gọi tắt là Website) bao gồm:
+ Cung cấp, biên tập và cập nhật thông tin lên Website;
+ Sử dụng, khai thác các thông tin trên Website;
+ Quản lý kỹ thuật Website.
 
 Điều 2:  Chức năng của Website
 1. Website là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức của Viện, được công khai trên mạng Internet và tích hợp các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phục vụ cho hoạt động của Viện;
 2. Nhiệm vụ của Website:
 a) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định liên quan đến các hoạt động của Viện;
b) Cung cấp các thông tin cần thiết đến các đối tác trong và ngoài nước có quan tâm đến các hoạt động của Viện;
 c) Thông qua Website, các đối tác trong và ngoài nước có thể tìm hiểu và biết thêm về năng lực và kinh nghiệm của Viện trong các lĩnh vực hoạt động;
 d) Đáp ứng nhu cầu hội nhập trong nước, khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin trong trao đổi các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động của Viện;
e) Tạo ra kênh trao đổi giữa Viện và các đối tác đã và đang muốn hợp tác với Viện trong nhiều lĩnh vực hoạt động.
 
 Điều 3:  Quản lý Website
 1. Website hoạt động dưới sự chỉ đạo của người Phụ trách Website, là Viện trưởng (Viện trưởng có thể ủy quyền cho 01 Phó Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo).
 2. Phòng Thông tin – Khoa học – Công nghệ có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của website; là đầu mối tiếp nhận thông tin cung cấp trên website và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về tất cả những vấn đề liên quan đến Website;
 3. Mọi hoạt động của Website phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan  và các quy định của Viện.
 
 
QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN WEBSITE
 
 Điều 4:  Nội dung thông tin được cập nhật trên Website
  Thông tin được cập nhật trên Website bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung chủ yếu sau:
 1. Giới thiệu chung về Viện (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Viện…);
            2. Giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Viện;
            3. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về các hoạt động của Viện;
           4. Danh mục, nội dung (tóm tắt và toàn văn) các công trình khoa học, các dự án đã được Viện thực hiện;
           5. Số liệu thống kê chuyên ngành du lịch (số liệu thống kê các nước trong khu vực, số liệu thống kê toàn quốc, số liệu thống kê của các địa phương);
          6. Các bài báo khoa học trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan;
          7. Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Viện;
          8. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn (do Viện chủ trì hoặc tham gia chủ trì), lễ ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của Viện, kết quả họp báo cáo nghiệm thu các dự án quy hoạch; các đề tài khoa học, kết quả công tác nước ngoài của các cán bộ Viện;
           9. Thông báo nội bộ; thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của lãnh đạo Viện;
         10. Các biểu mẫu, phần mềm tin học thường dùng trong hoạt động của Viện;
         11. Các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.
 
 Điều 5:  Trách nhiệm,  thời hạn và hình thức cung cấp thông tin
 
      1. Trách nhiệm chung của các đơn vị và các chủ nhiệm đề tài, dự án thuộc Viện
         a) Các đơn vị thuộc Viện; chủ nhiệm các đề tài, dự án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin thuộc điều 4 cho Phòng Thông tin – Khoa học – Công nghệ của Viện;
         b) Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm; chủ nhiệm các đề tài, dự án là đầu mối cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những thông tin cung cấp cho Phòng TTKHCN;
         
2. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức Hành chính :
a) Cung cấp các thông báo về kết luận giao ban các cuộc họp của Viện và các thông báo khác liên quan đến hoạt động của Viện (sau khi được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện);
b) Các biểu mẫu liên quan đến các hoạt động tổ chức, hành chính của Viện;
c) Các thông tin khác theo yêu cầu của lãnh đạo Viện.
 
3. Các chủ nhiệm đề tài, dự án, nhiệm vụ
a) Đối với các đề tài, dự án trong quá trình thực hiện : thông tin kết quả các cuộc họp báo cáo nghiệm thu đề tài, dự án; các hội nghị, hội thảo do Viện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức và các thông tin khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.
b) Đối với các đề tài, dự án đã được nghiệm thu : gửi báo cáo tổng hợp, tóm tắt (bản mềm) về Phòng TTKHCN để cập nhật lên website.
     
      4. Các cán bộ chuyên môn thuộc Viện
Các cán bộ nghiên cứu của Viện (có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên), hàng năm, bắt buộc phải có ít nhất 1 bài viết đăng trên website của Viện (không hỗ trợ kinh phí).
   
      5. Hình thức và thời hạn cung cấp thông tin
         
        a) Thông tin được gửi về Phòng thông tin khoa học công nghệ bằng văn bản hoặc qua địa chỉ email : itdr@fpt.vn;
       b) Tất cả thông tin phải được cung cấp để đưa lên website chậm nhất là 24h sau khi nội dung thông tin đã hoàn thành.
 
 
 Điều 6 : Quy trình cập nhật và xử lý thông tin trên website
 
1. Phòng Thông tin – Khoa học – Công nghệ chịu trách nhiệm cập nhật thông tin lên website, bao gồm :
 a) Tiếp nhận, xử lý các thông tin do các đơn vị gửi; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Viện, đề nghị các đơn vị cung cấp hoặc cung cấp bổ sung thông tin cho Website của Viện;
 b) Biên tập các tin; lựa chọn các thông tin và tổ chức dịch để đưa tin trên phiên bản Website tiếng Anh của Viện;
c) Trình người phụ trách website hoặc người được ủy quyền phê duyệt nội dung các thông tin trước khi đưa chính thức lên website;
d)Đưa chính thức các thông tin lên website.
 
2. Tất cả các thông tin đã được đăng trên website, nếu cần thay đổi, phải được sự đồng ý của Người phụ trách website hoặc người được ủy quyền;
 
 
3. Đối với các bài báo khoa học
a) Cá nhân trong và ngoài Viện đều có thể gửi đăng các bài báo khoa học trên website. Các bài báo gửi đăng phải là các bài có nội dung khoa học (báo cáo kết quả một công trình nghiên cứu, đề ra một phương pháp mới, một ý tưởng mới; tổng kết các kinh nghiệm…), chưa được đăng trên các báo, tạp chí hoặc các phương tiên truyền thông khác và tuân theo quy định chung của một bài báo khoa học.
 
Quy định chi tiết về trình bày bài báo khoa học được mô tả trên website của Viện.
 
b)Các bài báo khoa học, để có thể đăng trên website, phải được sự đồng ý của người phụ trách website. Người phụ trách Website, nếu thấy cần, có thể mời một hoặc một số cán bộ khoa học cho ý kiến nhận xét về bài báo trước khi quyết định cho đăng.
           c) Các ý kiến phản hồi các bài báo phải được xét duyệt trước khi cho xuất hiện chính thức trên website. Người phụ trách website hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm xét duyệt các ý kiến này.
 
Điều 7 : Sử dụng và khai thác website
 
a) Tất cả các cán bộ trong Viện đều có quyền sử dụng các thông tin đăng tải trên website để phục vụ cho công việc của Viện. Một số thông tin đặc thù (các số liệu thống kê; toàn văn báo cáo các đề tài, dự án…) chỉ phục vụ cho các cán bộ làm công tác chuyên môn;
 
b) Mỗi cán bộ của Viện, nếu yêu cầu, được cấp một tài khoản truy nhập, bao gồm tên và mật khẩu. Cá nhân được cấp tài khoản phải tự bảo vệ tài khoản của mình và không được chuyển giao cho bất cứ cá nhân nào khác;
 
c) Các cán bộ của Viện chỉ được khai thác các thông tin phục vụ hoạt động của Viện, không được phép sử dụng các thông tin đăng trên website để phục vụ các mục đích khác.
 
 
QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH
 
Điều 8:  Kinh phí quản lý Website
 1.Kinh phí quản lý, vận hành Website được cân đối trong dự toán chi từ các nguồn:
 
+ Nhiệm vụ thông tin khoa học – công nghệ hàng năm;
+ Trích từ hoạt động có thu của Viện, bao gồm :
          1%-2% kinh phí từ các đề tài, dự án;
          Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Viện;
          Hoạt động dịch vụ thông tin khoa học công nghệ.
 
+ Các khoản chi khác được lãnh đạo Viện duyệt.
 
 2. Kinh phí quản lý Website được sử dụng cho việc duy trì, mở rộng và phát triển Website; mua các thông tin để đưa lên website; trả nhuận bút, thù lao cộng tác viên; dịch tài liệu để cung cấp lên website; dịch tin, bài để đăng trên phiên bản website tiếng Anh và các khoản chi khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.
 
3. Một số mức chi phục vụ quản lý website :
 
a) Đối với các bài báo (theo quy định tại điều 6, mục 3)  đặt hàng cho cán bộ trong hoặc ngoài Viện viết cho website, tùy theo tính chất bài viết,  mức hỗ trợ kinh phí tối đa  300.000đ/bài;
 
b) Các bài nhận xét, phản biện cho các bài báo khoa học, tùy theo tính chất bài được nhận xét, mức hỗ trợ  kinh phí tối đa 200.000đ/bài nhận xét;
 
c) Dịch tin Anh – Việt : tối đa 50.000đ/trang; Dịch Việt – Anh : tối đa 150.000 đ/trang.
 
d) Mức chi cho các khoản mục khác do lãnh đạo Viện duyệt phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện. 
 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 
Điều 9:   Khen thưởng
 Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website của Viện, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 
 Điều 10:   Xử lý vi phạm
 Bất kỳ đơn vị, cá nhân nào chậm trễ, không cung cấp các thông tin theo yêu cầu hoặc cung cấp sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Lãnh đạo Viện về các hành vi nêu trên;
 Các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Viện.
 
 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
 Điều 11:    Điều khoản cuối cùng
 Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website của Viện có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
         Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo Website của Viện hoạt động hiệu quả nhất./.

Bài cùng chuyên mục