Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Công khai thông tin đề tài NCKH cấp Bộ 2016-2017: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.

Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:               ThS. Trần Thị Lan

Các thành viên thực hiện:              TS. Lê Văn Minh

                                                          ThS. Hoàng Quốc Hòa

                                                          ThS. Bạch Tố Trinh

                                                          ThS. Võ Thị Kim Dung

                                                          ThS. Nguyễn Thùy Vân

                                                          ThS. Trần Thị Tuyết Mai

          Thư ký khoa học                      CN. Bùi Thị Hạnh

   Mục tiêu của nhiệm vụ:

   – Đề xuất mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc thông qua việc xây dựng mô hình du lịch ven biển dựa vào cộng đồng… phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm phát huy các giá trị tài nguyên, khai thác hợp lý tiềm năng phục vụ phát triển du lịch bền vững.

   – Đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc và nhân rộng mô hình tại Việt Nam.   

   Các nội dung chính:

   – Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng, về loại hình du lịch dựa vào cộng đồng và các sản phẩm du lịch khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (khái niệm, đặc điểm, vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch, yếu tố tác động…)

   – Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về việc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biểnvà rút ra bài học vận dụng cho địa bàn nghiên cứu.

   – Tiềm năng và thực trạng về phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.

   – Xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.

   – Định hướng và giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.

    Thời gian thực hiện: 2016 – 2017

   Tổng kinh phí được duyệt: 500.000.000 đồng

   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

   – Báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài.

   – Báo cáo tập hợp các nội dung nghiên cứu chính.

   – Báo cáo khảo sát, điều tra xã hội học.

Bài cùng chuyên mục