Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Nghiên cứu tổng hợp tư liệu về quy hoạch phát triển du lịch Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Dự án: Nghiên cứu tổng hợp tư liệu về quy hoạch phát triển du lịch Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết tổng hợp tư liệu về Quy hoạch phát triển du lịch Phú Quốc.
Các định hướng mới của Đảng và Nhà nước, ngành du lịch và tỉnh Kiên Giang có liên quan đến pháp triển du lịch đảo Phú Quốc.
1.1. Các định hướng chung của Đảng, Chính phủ, các ngành có liên quan đến phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
Sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc được phê duyệt theo Quyết định số 01/2007/QĐ-TTg năm 2007 và tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2007-2012, năm 2008 tại Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trong đó đề cập đến quy hoạch du lịch cần phải điều chỉnh theo định hướng phát triển bền vững, quản lý tổng hợp và liên ngành, kết hợp giữa quản lý nhà nước với nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng. Năm 2010, tại Quyết định số 633/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc giai đoạn 2008-2030 và tầm nhìn sau 2030, các định hướng về phát triển du lịch trong quyết định này có nhiều thay đổi so với quyết định số 01/2007 về các chỉ tiêu phát triển du lịch như: số lượng khách du lịch đến tham quan du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, cơ sở lưu trú, lao động du lịch, cơ sở vui chơi giải trí, nhu cầu đất cho du lịch và tổ chức không gian phát triển du lịch…
Ngoài ra, một số định hướng, chỉ đạo khác của Đảng, Nhà nước cũng tác động đến định hướng phát triển du lịch đảo Phú Quốc như: Nghị quyết số 09 – NQ/TW về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long xác định vai trò động lực của đảo Phú Quốc trong vùng; Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới. Thông báo số 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu mô hình đảo Phú Quốc thành tổ chức hành chính – kinh tế đặc biệt trực thuộc Trung ương, trước mắt tập trung nghiên cứu xây dựng đảo Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang vào năm 2015 và sau năm 2020 trở thành đặc khu Hành chính – kinh tế.
Một số định hướng của các ngành có liên quan đến phát triển du lịch đảo Phú Quốc như: Quyết định số 6925/QĐ-BCT năm 2011 của Bộ Công thương đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống năng lượng huyện đảo Phú Quốc giai đoạn 2011-2012, có xét đến năm 2030; Điều chỉnh quy hoạch giao thông đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông Vận tải.
1.2. Một số định hướng mới về du lịch liên quan đến phát triển du lịch đảo Phú Quốc
Tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tại  Quyết định số 201/QĐ-TTg năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định đảo Phú Quốc là khu du lịch quốc gia có vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch Việt Nam và vùng du lịch Tây Nam Bộ.
Tại Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, trong đó có tính đến đảo Phú Quốc có vai trò động lực phát triển vùng.
1.3. Một số định hướng tỉnh Kiên Giang và các dự án phát triển các ngành trên đảo Phú Quốc có liên quan đến phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, trong đó có nội dung chi tiết riêng về phát triển kinh tế – xã hội huyện Phú Quốc; Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND năm 2010 của HĐND tỉnh về điều chỉnh một số chỉ tiêu và định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, trong đó có điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đảo Phú Quốc; tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND năm 2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó có phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
Các dự án cảng biển quốc tế, nhà ga hàng không quốc tế Phú Quốc và khu phi thuế quan đưa vào hoạt động; dự án cung cấp năng lượng, cấp nước thay đổi hướng tuyến từ đất liền ra đảo; các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của các ngành, dân cư, đô thị, vệ sinh môi trường… đã góp phần làm thay đổi hiện trạng đảo Phú Quốc và tác động đến phát triển du lịch.
1.4. Đánh giá tồn tại, bất cập trong định hướng và thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.
Các bất cập và mâu thuẫn trong định hướng quy hoạch chung về xây dựng đảo Phú Quốc và quy hoạch các ngành đã được phê duyệt về tầm nhìn, dự báo các chỉ tiêu và tổ chức không gian phát triển chung trên đảo và phát triển du lịch.
Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn chậm tiến độ, nhiều dự án bị thu hồi, đặc biệt là dự án về cơ sở hạ tầng và dự án đầu tư tại các khu du lịch. Hiện trạng năng lực các nhà đầu tư tham gia các dự án trên đảo còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tầm phát triển đảo nên dễ dẫn đến nguy cơ phá vỡ cảnh quan trên đảo.
Quy hoạch sử dụng đất trên đảo còn bất cập giữa các loại hình, quản lý, sử dụng quỹ đất cho phát triển không gian đảo và du lịch; hiện trạng nhiều khu đất còn bỏ trống hoang hóa chưa khai thác để phát triển do chưa có nhà đầu tư hoặc năng lực đầu tư chưa đủ tầm.
Hiện trạng một số chỉ tiêu phát triển du lịch và cấu trúc không gian phát triển du lịch trên đảo không đạt hoặc vượt các chỉ tiêu dự báo và định hướng trong quy hoạch đã được phê duyệt cần phải cập nhật, đánh giá lại.
Để giải quyết các vấn đề nêu trên và nhằm phát huy vị thế, tiềm năng và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới đối với đảo Phú Quốc. Được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chuyên gia du lịch của Tổ chức Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA), Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch tiến hành thu thập, tổng hợp diễn biến trên đảo và các tài liệu có liên quan đến quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
2. Những văn bản có liên quan làm căn cứ pháp lý liên quan thu thập tổng hợp tư liệu.
2.1. Văn bản pháp quy
– Luật Đất đai số 13/2003/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 26/11/2003;
– Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 03/12/2004;
– Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 12/12/2005;
– Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 do Quốc hội khóa 12 ban hành 13/11/2008;
– Luật Quy hoạch đô thị số 20/2008/QH12 do Quốc hội khóa 12 ban hành ngày 17/06/2009;
– Luật Du lịch số 44/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 14/6/2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.
2.2. Các các văn bản khác của cấp trung ương và địa phương.
2.2.1. Cấp trung ương.    
– Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 26/7/2007 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;
– Quyết định số 178/TTG ngày 5/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;
– Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;
– Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới tỉnh Kiên Giang;
– Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 04/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông bền vững Đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
– Quyết định số 6925/QĐ-BCT ngày 29/12/2011 của Bộ Công thương về phê duyệt Quy hoạch hệ thống năng lượng huyện đảo Phú Quốc giai đoạn 2011 – 2012, có xét đến năm 2030;
– Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;
– Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
–  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 201 /QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
– Quyết định số 01/2007/QĐ-TTg, ngày 8/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 – 2020;
– Quyết định 137/2008/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
– Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
2.2.2. Cấp địa phương.
– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang;
– Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020;
– Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010 của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu và Định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;
– Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Kế hoạch phát triển Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 của Kiên Giang;
– Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang số 441 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
– Chương trình số 367/CTr – UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về phát triển kinh tế biển Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015;
– Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang và đảo Phú Quốc;
– Các văn bản pháp lý, số liệu, tài liệu của địa phương;
– Các quy hoạch, các dự án đã được phê duyệt.
3. Phạm vi nghiên cứu, qui mô thu thập và tổng hợp tài liệu.
3.1. Về không gian:
– Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Gồm toàn bộ huyện đảo Phú Quốc: TT.Dương Đông, TT.An Thới và 8 xã: Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu và Hòn Thơm. Tổng diện tích đất tự nhiên 589 km2. Quy mô dân số  96.940 người (2012).
– Phạm vi nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát triển du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như TP.Rạch Giá, Hà Tiên, các khu du lịch biển tại Kiên Lương, Kiên Hải chi phối và tác động đến phát triển đảo Phú Quốc.
– Phạm vi nghiên cứu vùng, quốc gia: Phát triển du lịch đảo Phú Quốc chịu sự tác động phát triển du lịch từ các trung tâm du lịch như: TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng, TP.Huế, TP.Hà Nội.
3.2. Về thời gian:
    – Phạm vi thời gian đối với hiện trạng phát triển du lịch từ 2006 – 2012.
– Phạm vi thời gian định hướng được chia 03 giai đoạn là quy hoạch phát triển ngắn hạn đến năm 2015, giai đoạn trung hạn 2016 – 2020 và giai đoạn dài hạn 2021 – 2030.
4. Mục tiêu và nhiệm vụ thu thập, tổng hợp tư liệu.
4.1. Mục tiêu:
– Mục tiêu chung: Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin, tài liệu có liên quan đến phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
– Mục tiêu cụ thể:
+ Thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
+ Xây dựng các chỉ tiêu định hướng và tổ chức không gian phát triển du lịch đảo Phú Quốc trong giai đoạn mới.
+ Xây dựng các giải pháp phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
4.2. Nhiệm vụ:
– Thu thập, tổng hợp tài liệu về tiềm năng tài nguyên du lịch, hiện trạng kinh tế – xã hội để đánh giá vị trí, vai trò của đảo đối với phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
– Thu thập tổng hợp, phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển du lịch đảo Phú Quốc giai đoạn 2006 – 2012.
– Nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu phát triển du lịch và tổ chức không gian phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
– Đề xuất các dự án đầu tư du lịch và quy hoạch sử dụng đất cho phát triển du lịch.
– Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu đến môi trường do hoạt động du lịch
– Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Quy hoạch và giải pháp phát triển du lịch.
5. Bố cục của dự án.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu, tài liệu tham khảo, nội dung gồm 03 phần chính là:
Phần thứ nhất: Thu thập, tổng hợp tư liệu về tiềm tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
Phần thứ hai: Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển du lịch đảo Phú Quốc.
Phần thứ ba: Các giải pháp phát triển du lịch đảo Phú Quốc.

Xin vui lòng xem nội dung toàn văn dưới đây.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục