Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khảo sát, xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển Hạ Long

PHẦN MỞ ĐẦU.

PHẦN THỨ NHẤT: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG.

1. Vị trí, vai trò và điều kiện tự nhiên khu vực Vịnh Hạ Long

1.1. Vị trí địa lý và vai trò của Vịnh Hạ Long đối với kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Điều kiện tự nhiên và tiềm năng tài nguyên du lịch khu vực.

2. Hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội khu vực ven biển Đông Bắc.

2.1. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế

2.2. Hiện trạng các vấn đề xã hội.

2.3. Đánh giá chung về nguyên nhân gây áp lực và các vấn đề gây áp lực đối với môi trường Vịnh Hạ Long.

PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG

1. Hiện trạng môi trường

1.1. Thông tin về các thông số dùng cho phân tích môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long

1.2. Hiện trạng môi trường đất.

1.3. Hiện trạng môi trường nước

1.4.Hiện trạng môi trường không khí và khí thải từ các ngành kinh tế – xã hội.

1.5. Hiện trạng cảnh quan và hệ sinh thái.

2. Hiện trạng chất thải rắn, lỏng từ các hoạt động kinh tế – xã hội và việc triển khai các giải pháp giảm thiểu.

2.1. Hiện trạng chất thải rắn, lỏng, rác thải và công tác thu gom xử lý.

2.2. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

2.3. Hiện trạng chất thải trên Vịnh.

3. Hiện trạng về nước thải từ các hoạt động kinh tế – xã hội và triển khai các giải pháp giảm thiểu.

3.1. Thực trạng nguồn thải và xử lý nước thải khu vực Vịnh Hạ Long

3.2. Hiện trạng diễn biến chất lượng nước thải.

4. Hiện trạng tai biến và sự cố môi trường.

4.1. Tai biến thiên nhiên.

4.2. Sự cố môi trường

5. Thực trạng công tác tổ chức, quản lý và bảo vệ môi trường.

5.1. Hiện trạng các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

5.2. Hiện trạng công tác tổ chức, quản lý môi trường.

5.3. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.

5.4. Hiện trạng công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát.

5.5. Một số tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

6. Đánh giá tổng quát hiện trạng môi trường và các vấn đề đặt ra xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long    

PHẦN THỨ BA : ĐỀ XUẤT DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BIỂN VỊNH HẠ LONG

1. Dự báo phát triển kinh tế – xã hội và các nguồn gây áp lực đối với môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long.

1.1. Một số chỉ tiêu tăng trưởng có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long.           

1.2. Dự báo các nguồn gây áp lực đối với môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long.

2. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án.

3. Sự cần thiết xây dựng Dự án báo vệ môi trường du lịch biển Vịnh Hạ Long

4. Đề xuất nội dung dự án.

4.1. Thông tin chung về dự án

4.2. Mục tiêu dự án.

4.3. Nội dung dự án.           

4.4. Báo cáo tổng kết toàn bộ dự án.

KẾT LUẬN.

Bài cùng chuyên mục