Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2000 – 2013

   Số liệu thống kê khách du lịch nội địa 2000 – 2013

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Số lượng  (nghìn lượt khách)

11.200

11.700

13.000

13.500

14.500

16.100

17.500

19.200

20.500

25.000

28.000

30.000

32.500

35.000

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

4,5

11,1

3,8

7,4

11,0

8,7

9,7

6,8

22,0

12,0

7,1

8,3

7,7

   Số liệu thống kê tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2000 – 2013

Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tổng thu  (nghìn tỷ đồng) 17,40 20,50 23,00 22,00 26,00 30,00 51,00 56,00 60,00 68,00 96,00 130,00 160,00 200,00
Tốc độ tăng trưởng (%)   17,8 12,2 -4,3 18,2 15,4 70,0 9,8 7,1 13,3 41,2 35,4 23,1 25,00

(Tổng cục du lịch thống kê)

Bài cùng chuyên mục