Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch quốc tế và nội địa năm 2005

ITDR xin trân trọng giới thiệu tài liệu “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa” để bạn đọc tham khảo. Cuộc điều tra do Trung tâm Thông tin du lịch – Tổng cục Du lịch đã thực hiện  trong hai năm 2004 – 2005 và cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch nội địa trong hai năm 2006-2007.
 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG, CÁC MỨC BÌNH QUÂN CẤU CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2005  

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Bảng 1.1. cấu khách du lịch quốc tế chia theo số lần đến việt nam phương tiện, mục đích, độ tuổi, giới  tính  

II. CÁC MỨC BÌNH QUÂN CẤU CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM  

Bảng 2.1. c mức bình quân chia theo phương tiện của khách du lịch quốc tế  đến Việt Nam m 2005

Bảng 2.2. cấu chi tiêu chia theo phương tiện của khách quốc tế tại Việt Nam  

đồ 1.1. cấu chi tiêu tại Việt Nam của khách du lịch quốc tế   

III. KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN BẰNG ĐƯỜNG KHÔNG  

1. Đặc điểm khách   

2. Bình quân ngày lưu trú của một lượt khách

Bảng 3.2.1. Bình quân ngày lưu trú một lượt theo hình thức tổ chức  mục đích chuyến đi của khách quốc tế đường không   

Bảng 3.2.2. Bình quân ngày lưu trú một lượt chia theo  thị trường khách (châu lục)   mục đích chuyến

đi của khách quốc tế đường không    

3. Chi tiêu bình quân một lượt khách   

Bảng 3.3.1. Chi tiêu bình quân một lượt chia theo nội dung chi tiêu hình thức tổ chức đi của khách

quốc tế đến bằng đường không   

Bảng 3.3.2. Chi tiêu bình quân một lượt chia theo th trường khách của khách quốc tế đến bằng đường không .11

4. Chi tiêu bình quân một ngày khách   

Bảng 3.4.1. Chi tiêu bình quân một ngày khách chia theo hình thức tổ chức đi nội dung chi tiêu của khách quốc tế đến bằng đường không  

Bảng 3.4.2. Mức chi tiêu bình quân của 10 thị trường khách tiêu biểu của khách quốc tế đường không

5. cấu chi tiêu   

Bảng 3.5.1. cấu chi tiêu chia thị trường khách của khách quốc tế đến bằng đường không  

IV. KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN BẰNG ĐƯỜNG BỘ   

1. Đặc điểm khách   

2. Bình quân ngày lưu trú một lượt khách  

Bảng 4.2.1. Bình quân ngày lưu trú chia theo hình thức tổ chức mục đích chuyến đi của khách quốc

tế đường bộ  

Bảng 4.2.2. Sự chênh lệch về bình quân ngày lưu trú giữa khách quốc tế đến bằng đường bộ đường không từ một số thị trường   

3. Chi tiêu bình quân một lượt khách  

Bảng 4.3.1. Chi tiêu bình quân một lượt chia theo hình thức tổ chức đi nội dung chi tiêu của khách

quốc tế đường bộ   

Bảng 4.3.2. Chi tiêu bình quân một lượt chia theo hình thức tổ chức đi thị trường khách của khách

quốc tế đường bộ  

4. Chi tiêu bình quân một ngày của một khách   

Bảng 4.4.1. Chi tiêu bình quân một ngày khách chia theo hình thức tổ chức đi nội dung chi tiêu của khách quốc tế đường bộ

5. cấu chi tiêu  

Bảng 4.5.1. cấu chi tiêu chia theo thị trường khách của khách quốc tế đến bằng đường bộ

V. KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

1. Đặc điểm khách  . . .

2. Bình quân ngày lưu trú một lượt khách  

3. Chi tiêu bình quân một lượt khách  

4. Chi tiêu bình quân một ngày khách  

5. cấu chi tiêu  

Bảng 5.5.1. cấu chi tiêu chia theo thị trường khách của khách quốc tế đến bằng đường biển   


VI.  KHÁCH VIỆT KIỀU   

đồ VI.1. cấu việt kiều theo phương tiện đi  mục đích đi   

1. Đặc điểm chung  

đồ VI.1.1. cấu việt kiều đi theo đường không chia theo thị trường khách theo mục đích đi  

đồ VI.1.2. cấu việt kiều đi theo đường bộ chia theo thị trường khách theo mục đích đi  

đồ VI.1.3. cấu việt kiều đi theo đường biển chia theo thị trường khách theo mục đích đi  

2. Các mức bình quân  

Bảng 6.1. Các mức bình quân của việt kiều theo phương tiện    

Bảng 6.2. cấu chi tiêu của việt kiều tại Việt Nam  

3. Biểu tổng hợp về các mức chi tiêu bình quân bình quân ngày lưu trú tại Việt Nam của Việt kiều

 

PHẦN II: HỆ THỐNG BIỂU VỀ ĐẶC ĐIỂM, CẤU CHI TIÊU CỦA KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM  

 

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM CHUNG, CÁC MỨC BÌNH QUÂN CẤU CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH

NỘI ĐỊA NĂM 2007

I. Khách du lịch trong nước (Khách du lịch người Việt Nam đi  qua sở lưu trú trong ngày

1. Đặc điểm khách  

Bảng 1.1. Bình quân ngày lưu trú một lượt theo hình thức tổ chức mục đích chuyến đi của khách du

lịch nội địa  

2. Chi tiêu bình quân một lượt khách   

Bảng 2. Chi tiêu bình quân một lượt chia theo hình thức tổ chức đi của khách du lịch nội địa   

Bảng 3. Chi tiêu bình quân một ngày chia theo hình thức tổ chức đi của khách du lịch nội địa   

II. Khách du lịch nội địa người nước ngoài  

1. Đặc điểm khách   

Bảng 4. Bình quân ngày lưu trú theo hình thức tổ chức mục đích chuyến đi khách nước ngoài sống tại

Việt Nam  

2. Chi tiêu bình quân một lượt khách  

Bảng 5. Chi tiêu bình quân một lượt chia theo hình thức tổ chức đi của khách du lịch nước ngoài sống tại

Việt Nam  

Bảng 6. Chi tiêu bình quân một ngày chia theo hình thức tổ chức đi của khách du lịch nước ngoài sống tại

Việt Nam  

 

PHẦN IV: HỆ THỐNGC BIỂU SỐ LIỆU, CƠ CẤU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA  . . . .

Vui lòng đọc toàn văn báo cáo trong tập tin đính kèm!

Bài cùng chuyên mục