Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Hội thảo “Đánh giá môi trường Chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thực hiện “Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (gọi tắt là Chiến lược). Theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Chiến lược phát triển ngành cấp quốc gia là đối tượng cần phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đó, Tổng cục Du lịch đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (viết tắt là ĐMC).
ĐMC được tiến hành song song, đồng thời và gắn kết với các bước xây dựng Chiến lược. Các bước ĐMC được tiến hành và không gây cản trở cho quá trình xây dựng Chiến lược. Quá trình làm việc Nhóm thực hiện ĐMC đã đóng góp và hỗ trợ và thu thập thông tin, xác định các phương án, xác định các tác động môi trường, xây dựng các biện pháp giảm nhẹ/tăng cường, và chỉnh sửa lại các đề xuất cho phù hợp trên cơ sở các tác động môi trường đã được dự báo. Trong quá trình thực hiện ĐMC, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ tác động của hoạt động phát triển du lịch đến môi trường tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Ngoài ra, Viện đã tổ chức 03 cuộc họp giữa các thành viên thực hiện và các chuyên gia để xin ý kiến để xây dựng bản Dự thảo báo cáo tổng hợp ĐMC.
Nhằm xin ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia về báo cáo ĐMC, tháng 12/2018 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá môi trường Chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tại Hội thảo, các ý kiến đều đánh giá Báo cáo ĐMC của Chiến lược đã bám sát Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, có tác động qua lại với Báo cáo Chiến lược để kiến nghị bổ sung, hoàn chỉnh Chiến lược. Báo cáo ĐMC cũng đã nhận diện và xác định được các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện Chiến lược từ đó phân tích, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính khi thực hiện chiến lược, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung về nội dung bảo vệ môi trường trong Chiến lược nhằm đảm bảo phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Hội thảo Đánh giá môi trường Chiến lược

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, Chiến lược đã xác định 07 khu vực động lực phát triển du lịch, mỗi khu vực có đặc thù về hiện trạng môi trường, kinh tế – xã hội và các đặc điểm về hoạt động, sản phẩm du lịch. Do vậy, khi đánh giá tác động của Chiến lược cũng như dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính nên phân tích theo 07 khu vực động lực, đồng thời các giải pháp, chương trình quản lý và giám sát môi trường nên đề xuất cụ thể hơn cho ngành du lịch và bám sát với các vấn đề môi trường chính khi thực hiện chiến lược.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, Ban chuyên môn xây dựng báo cáo ĐMC sẽ tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện báo cáo tổng hợp chuẩn bị nghiệm thu tại Bộ tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

Thùy Vân

Bài cùng chuyên mục