Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Điều tra, khảo sát hiện trạng và đánh giá tác động môi trường du lịch đảo Phú Quốc để điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc trong khuôn khổ đề án bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

LỜI MỞ ĐẦU

 

PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC

1. Vị trí và tiềm năng tài nguyên Phú Quốc

– Vị trí Phú Quốc đối với phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.

–  Đặc điểm tài nguyên du lịch đảo Phú Quốc.

2. Hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội và đánh giá tác động môi trường du lịch.

–  Hiện trạng phát triển một số ngành kinh tế và đánh giá tác động đối với môi trường du lịch Phú Quốc.

– Hiện trạng các vấn đề xã hội và đánh giá tác động  môi trường du lịch.

– Đánh giá tác động du lịch đối với kinh tế  – xã hội và môi trường.

 

PHẦN THỨ HAI: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC.

1. Hiện trạng môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch đảo Phú Quốc.

Hiện trạng môi trường đất.

– Hiện trạng môi trường nước

–  Hiện trạng môi trường không khí.

2. Hiện trạng các chất thải, nước thải và khí thải.

– Hiện trạng chất thải rắn và rác thải.

– Hiện trạng nước thải và chất lượng nước thải

– Hiện trạng khí thải.

3. Hiện trạng sự cố môi trường.

– Cháy rừng.

– Giông tố, bão và lụt.

– Tai biến do vận động nâng trồi và bồi tụ làm biến động luồng lạch.

– Cát di động

–  Sạt lở đất.

– Sự cố tràn dầu  và xả dầu thải.

4. Hiện trạng hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

– Hệ sinh thái trên cạn.

– Hệ sinh thái đặc thù rừng ngập mặn.

– Hệ sinh thái đặc thù ở biển

5. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường du lịch đảo Phú Quốc.

6. Đánh giá tổng hợp hiện trạng môi trường du lịch đảo Phú Quốc.

 

PHẦN THỨ BA: ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TTPTDL VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC

1. Đề xuất điều chỉnh Quy hoạch TTPTDL Phú Quốc thời kỳ 2006 – 2020.

– Một số nội dung chính của Quy hoạch TTPTDL.

– Xây dựng hệ số gây ô nhiễm môi trường du lịch theo các chỉ tiêu của quy hoạch đã phê duyệt.

–  Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển du lịch và chỉ tiêu dự báo về môi trường trong Quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất nội dung điều chỉnh Quy hoạch TTPTDL.

2. Các giải pháp bảo vệ môi trường du lịch đảo Phú Quốc

– Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của các ngành đối với môi trường du lịch.

– Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư.

–  Giải pháp về cơ chế và chính sách nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường.

– Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch gắn liền với phát triển bền vững đảo Phú Quốc.

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường trên đảo.

 

KIẾN NGHỊ.

 

KẾT LUẬN

 Tính cấp thiết của nhiệm vụ.

Mấy năm qua, hoạt động kinh doanh du lịch Phú Quốc phát triển đáng kể; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch ngày càng hoàn thiện, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú đã thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan, đặc biệt khách du lịch quốc tế; doanh thu du lịch đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của địa phương; du lịch góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội theo hướng dịch vụ và có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm và cải thiện cuộc sống cho người dân trên đảo; đồng thời phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, tật tự và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch phát triển du lịch không thể không tránh được tác động, ảnh hưởng nhất định đến tài nguyên và môi trường trên đảo. Vì vậy, cần phải điều tra, khảo sát hiện trạng và đáng giá tác động môi trường du lịch đảo Phú Quốc để đề xuất các giải phát bảo vệ tài nguyên và môi trường trên đảo; đề xuất các nội dung cần Điều chỉnh QHTTPTDL Phú Quốc thời kỳ 2006 – 2020 phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường Đề án đề ra.

 Phạm vi .

– Về đối tượng nghiên cứu chính là môi trường tự nhiên, xã hội; phát triển kinh tế và các vấn đề tác động đến môi trường du lịch.

– Về phạm vi không gian nghiên cứu: Trên đảo Phú Quốc, trong đó chọn 06 khu vực có du lịch phát triển là Dương Đông, An Thới, Hàn Ninh, Bãi Dài, Gành Dầu và Cửa Cạn làm điểm quan trắc, điều tra XHH.

– Về phạm vị thời gian nghiên cứu: Khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu từ năm 2006-2009.

 Mục tiêu.

          Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường tại đảo Phú Quốc.

          Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm gây áp lực đối với môi trường du lịch làm cơ sở  cho việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 Nội dung nhiệm vụ.

– Điều tra, khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên và môi trường.

– Khảo sát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến môi trường du lịch.

– Quan trắc các chỉ tiêu môi trường tự nhiên (đất, nước, không khí, chất thải, nước thải và hệ sinh thái) phục vụ cho công tác xây dựng hiện trạng môi trường và ĐTM du lịch.

– Điều tra xã hội học để đánh giá hiện trạng môi trường, xem xét mức độ tác động đến môi trường tại một vài khu du lịch.

– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý môi trường.

– Khảo sát, phân tích và lồng ghép các chỉ tiêu dự báo của QHPTDL và thực trạng phát triển du lịch trong gian đoạn 2006-2009 có liên quan đến bảo vệ môi trường để phục vụ cho công tác điều chỉnh QHPTDL.

– Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường du lịch đảo Phú Quốc.

– Hội thảo xin ý kiến chuyên gia

Bài cùng chuyên mục