Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch
   LaiChauQuy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020 (sau đây gọi là Quy hoạch năm 2006) được phê duyệt tại quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 11/5/2007. Quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh bước đầu có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Những năm đầu thế kỷ XXI, du lịch thế giới phát triển mạnh mẽ với xu thế chuyển dần sang khu vực Đông Á – Thái Bình Dương và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Ở trong nước và trên địa bàn tỉnh, du lịch phát triển trong môi trường ngày càng được cải thiện: kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trư¬ởng khá cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng đư¬ợc nâng lên; quan hệ quốc tế của Việt Nam rộng mở; tình hình chính trị – xã hội ổn định, bảo đảm điểm đến an toàn, thân thiện cho khách du lịch quốc tế; tài nguyên du lịch đư¬ợc bảo tồn và phát triển; hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được chú trọng đầu t¬ư nâng cấp. Vị trí vai trò của du lịch ngày càng được nâng cao, từng b¬ước vư¬ơn lên trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần  tích cực vào tiến trình đổi mới, hội nhập khu vực và thế giới của đất nước.

   Trong bối cảnh thực hiện như vậy, nội dung quy hoạch đã có những định hướng quan trọng cho phát triển du lịch tỉnh thời gian qua. Cùng với tiến trình phát triển của du lịch cả nước, du lịch tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận…

   Những kết quả đánh giá thông qua các chỉ tiêu về lượng khách, thu nhập, tỷ trọng GDP và việc làm đã khẳng định vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân. Du lịch Lai Châu đang từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương góp phần  xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

   Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, đánh giá qua 7 năm thực hiện quy hoạch cho thấy du lịch Lai Châu phát triển còn nhiều hạn chế và bất cập; kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, phát triển nhưng thiếu tầm nhìn dài hạn nên chưa theo kịp những yếu tố mới.     
Những năm gần đây, tình hình thế giới cũng có những biến động phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế và nhiều yếu tố bất lợi khác trên thế giới đang gây ảnh  hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có du lịch Việt Nam.

   Bên cạnh đó, xu hướng hội nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong nền kinh tế tri thức trên thế giới đang tạo những cơ hội to lớn đồng thời cũng là thách thức đối với phát triển du lịch cả nước trong đó có du lịch Lai Châu.

   Chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập của Việt Nam với việc gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới đã, đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đối ngoại, trong đó có du lịch phát triển.

   Năm 2011 và  đầu năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 làm cơ sở quan trọng cho các địa phương trên cả nước lập quy hoạch phát triển ngành phù hợp với tiến trình và tổng thể phát triển chung.

   Trước bối cảnh và xu hướng đó, ngành du lịch Lai Châu cần thiết phải được định hướng quy hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn và mang tính đột phá để làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch tỉnh phù hợp với định hướng phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, với du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

   Theo đó việc Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch Lai Châu với giai đoạn phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là cần thiết và cấp bách.
2. Giới hạn, phạm vi điều chỉnh quy hoạch
– Về không gian: Theo địa giới hành chính tỉnh Lai Châu.
– Về thời gian: Đánh giá hiện trạng giai đoạn 2006-2012; tính toán dự báo và định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch
– Luật Du lịch Việt Nam số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
– Luật Di sản Văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/06/ 2009;
– Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11ngày 29/11/2005;
– Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội;
– Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
– Nghị định 98/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
– Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;
– Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;
– Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
– Quyết định số 240/ QĐ-TTg ngày 28/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020
– Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020;
– Thông tư 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 2 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ – CP ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội;
– Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
– Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
– Nghị quyết số số 12/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015;
– Quyết định số 525 /2007/ QĐ-UNBD ngày 11 tháng 05 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020;
– Quyết định số 656 /QĐ-UNBD ngày 19 tháng 06 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt  đề cương, dự toán Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
– Quy hoạch các ngành có liên quan (giao thông vận tải, cấp thóat nước, đô thị, thông tin và truyền thông, dịch vụ…) trong tỉnh;
– Niên giám thống kê Lai Châu năm 2011 và các tài liệu khác có liên quan;

Xin vui lòng xem nội dung toàn văn dưới đây.

 

Bài cùng chuyên mục