Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013: “Liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội”

flex 2013 dtda lkptdldstg bia

1. Sự cần thiết
 
Di sản là một bộ phận văn hóa của nhân loại, được xem là tài nguyên vô giá mà mỗi thế hệ phải có trách nhiệm phát huy và bảo tồn cho các thế hệ tiếp theo. Khi nghiên cứu về một quốc gia, một dân tộc thì không thể bỏ qua mảng văn hóa vì nó chính là lời giới thiệu khái quát nhất nhưng cũng sâu sắc nhất về quốc gia, dân tộc đó. Một xã hội không thể tồn tại và phát triển nếu không dựa trên nền tảng các giá trị văn hoá. Nhiều giá trị văn hóa đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một dân tộc, một quốc gia và có ảnh hưởng đến toàn thế giới – đó là di sản văn hóa thế giới. Đến nay, Việt Nam có 17 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới trong đó có 15 di sản văn hóa. Riêng Hà Nội đã có tới 4 di sản thế giới, đều là di sản văn hóa, đó là: Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, 82 bia Văn Miếu Thăng Long, Ca trù, Hội Gióng ở Phù Đổng và đền Sóc. Đây là những tài sản vô giá của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung và rộng hơn là toàn nhân loại.
  Du lịch được xem là phương thức tiếp cận để phát huy các giá trị văn hóa có hiệu quả nhất, là cầu nối giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa trên thế giới. Bên cạnh đó, du lịch còn là một ngành kinh tế có định hướng tài nguyên một cách rõ rệt, hay nói một cách khác du lịch chỉ có thể phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị tài nguyên du lịch. Các giá trị văn hóa được xem là dạng tài nguyên du lịch để khai thác tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác biệt và có khả năng cạnh tranh không chỉ giữa các vùng miền, các địa phương trong nước mà còn giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội có nhiều di sản quý báu, đặc biệt với 3 di sản văn hóa và một di sản tư liệu thế giới là lợi thế lớn để phát triển du lịch, tuy nhiên, việc khai thác những di sản chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Các tour du lịch trên địa bàn thành phố chưa thật sự hấp dẫn, chưa có sự kết nối giữa các điểm du lịch di sản. Trong Quy hoạch phát triển du lịch của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định, di sản là tài nguyên du lịch quý báu, là đặc trưng nhất của Hà Nội, cần tập trung phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm nền tảng để phát triển các loại hình du lịch khác.
  Việc nghiên cứu đề xuất liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội để phát huy các giá trị di sản văn hóa nhằmkhai thác có hiệu quả, phát triển những sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao, nhằm “kích cầu” du lịch và thu hút ngày càng nhiều du khách đến Hà Nội là hết sức cần thiết không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao trong phát triển du lịch.          
  2. Mục tiêu nghiên cứu
 
Nghiên cứu đề xuất phương án và giải pháp liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội góp phần vào việc thúc đẩy phát triển du lịch của Thủ đô.
  3. Nội dung nghiên cứu
 
– Tổng quan các lý luận cơ bản di sản, du lịch di sản.
  – Tổng quan các lý luận cơ bản về liên kết, liên kết phát triển du lịch.
  – Kinh nghiệm trong việc khai thác và liên kết phát triển du lịch di sản thế giới của các địa phương trong nước.
  – Đánh giá các giá trị tiềm năng của di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội.
  – Hiện trạng khai thác phục vụ du lịch của di sản thế giới ở Hà Nội.
  – Hiện trạng liên kết phát triển du lịch di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội.
  – Đề xuất các liên kết phát triển du lịch di sản thế giới.
  – Các giải pháp để thực hiện liên kết.
  4. Giới hạn nghiên cứu
 
– Về không gian: Đề tài xây dựng liên kết bằng việc kết nối các di sản thế giới cùng với các điểm du lịch khác trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo thành tuyến du lịch chủ đề “Không gian di sản thế giới”.
  – Về thời gian: Sử dụng các số liệu hiện trạng trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2008 – 2012).
  5. Phương pháp nghiên cứu
 
– Phương pháp thu thập tài liệu: thu thập các tài liệu về cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong việc khai thác và liên kết phát triển du lịch di sản, các tài liệu về hiện trạng, tiềm năng của các di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội có khả năng liên kết phục vụ phát triển du lịch.
  – Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: tổng hợp tài liệu, phân tích số liệu, và các dữ liệu liên quan đến tình hình phát triển du lịch của các di sản thế giới trên địa bàn Hà Nội để tìm các phương án liên kết phát triển du lịch di sản thế giới và các giải pháp để thực hiện liên kết đó.
  – Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có liên quan đến những vấn đề nghiên cứu của đề tài để có được những thông tin và kết quả cao nhất.
  – Phương pháp điều tra xã hội học: đề tài tiến hành điều tra, phỏng vấn khách du lịch trực tiếp thông qua 70 phiếu điều tra đã chuẩn bị trước. Địa điểm tiến hành điều tra: tại 4 di sản thế giới và khu vực phố cổ, bờ hồ. Sau khi thu thập đủ số phiếu, đề tài tiến hành thống kê, phân tích và đưa ra kết quả đánh giá về hoạt động du lịch của khách khi đến Hà Nội, sự hiểu biết của khách về các di sản thế giới tại Hà Nội,..

  Toàn văn Báo cáo tổng hợp đề tài:

Bài cùng chuyên mục