Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014: “Cơ sở khoa học xác định định mức chi phí quy hoạch du lịch”

flex 2014 dtda cskhxddmqhdl bia

 

1. Tính cấp thiết của đề tài
    Trong thời gian qua, hòa cùng với tiến trình hội nhập của cả nước, du lịch Việt Nam phát triển nhanh và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội. Trong thành công đó của ngành có sự đóng góp quan trọng của công tác quản lý phát triển du lịch nói chung cũng như công tác quy hoạch phát triển du lịch nói riêng. Quy hoạch du lịch Việt Nam và nhiều quy hoạch du lịch cấp vùng, tỉnh/thành phố, các khu du lịch đã được triển khai làm cơ sở lập các dự án đầu tư phát triển du lịch góp phần đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực.
Thực tế phát triển cho thấy Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp nhưng lại mang nhiều nét đặc thù. Các hoạt động quản lý, phát triển du lịch mang tính liên ngành, đòi hỏi phải có những yêu cầu riêng biệt. Chính vì vậy, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý phát triển du lịch cũng cần có những yêu cầu mang tính tổng hợp và đặc thù ngành với những quy định áp dụng riêng cho ngành du lịch nhất là trong xu thế hội nhập.
Tuy nhiên, thời gian qua công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch vẫn còn nhiều bất cập do chưa có những quy định, hướng dẫn riêng đối với ngành về quy hoạch phát triển du lịch và theo đó, quy định về định mức chi phí lập quy hoạch phát triển du lịch cũng được áp dụng chung theo hệ thống quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng. Thực tế này đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả các dự án quy hoạch, đến công tác quản lý phát triển du lịch Việt Nam trên con đường đổi mới và phát triển.  
Để làm cơ sở xác định định mức chi phí lập quy hoạch phát triển du lịch trong giai đoạn mới phù hợp với Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng được những yêu cầu của đặc thù ngành góp phần nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, đề tài “đánh giá tổng quan chung thực trạng về việc áp dụng định mức chi phí lập quy hoạch phát triển du lịch hiện nay, từ đó rút ra những hạn chế và nguyên nhân cho việc đề xuất định mức chi phí lập quy hoạch phát triển du lịch ở Việt Nam một cách hợp lý.

 

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  – Xác định tính định mức chi phí Quy hoạch du lịch làm tiền đề để tham mưu cho Tổng cục du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra thông tư xác định đơn giá Quy hoạch du lịch.
  3. Nhiệm vụ của đề tài
  Đánh giá tổng hợp so sánh các đơn giá quy hoạch từ đó xây dựng đề xuất  phương pháp xác định tính chi phí lập quy hoạch tổng thể du lịch.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  – Phương pháp chuyên gia được sử dụng: tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch du lịch, các cán bộ nghiên cứu giảng dạy có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài để có được cái nhìn khách quan nhất và hiệu quả cao nhất.
  – Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: tổng hợp tài liệu, phân tích số liệu và các dữ liệu liên quan đến quy hoạch du lịch từ đó so sánh các phương pháp đó.
  5. Kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài

 

  Kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao, sử dụng cho cơ quan chủ quản để tiếp tục thực hiện trong các nghiên cứu rộng hơn hoặc là tiền để tham mưu cho Tổng cụ Du lịch và Bộ VHTT và Du lịch đưa ra thông tư xác định đơn giá quy hoạch du lịch.

 

6. Kết cấu của đề tài

 

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, đề tài được bố cục thành 3 chương.
  Chương 1: Tổng quan các lý luận liên quan đến chi phí lập quy hoạch du lịch.
  Chương 2: Thực trạng áp dụng định mức chi phí lập quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam.
  Chương 3: Đề xuất phương pháp tính đơn giá quy hoạch phát triển du  lịch

 

  Toàn văn Báo cáo tổng hợp đề tài:

Bài cùng chuyên mục