Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch”

I. Phần chung
   1. Tên tổ chức
   Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (gọi tắt là Viện)
   Tên giao dịch quốc tế: Institute for Tourism Development Research.
   Viết tắt: ITDR
   2. Địa chỉ
   Số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
   Điện thoại: (84-4) 37 34 31 31. Fax: (84-4) 38 48 93 77
   Website: http://www.itdr.org.vn
   3. Cơ quan chủ quản
   Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
   4.Cơ quan quyết định và ngày, tháng, năm thành lập
   Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được thành lập ngày 06 tháng 9 năm 1988 theo Quyết định số 265/QĐTC-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.
   Năm 1992, Tổng cục Du lịch được thành lập lại, Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ. Nghị định số 05-CP ngày 26/10/1992. Chính phủ ban hành Nghị định số 20-CP Ngày 27/12/1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch. Ngày 16/2/1993 Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký Quyết định số 20/QĐ-TCCB về việc thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Từ đó đến nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập (viết tắt là tổ chức KH&CN) trực thuộc Tổng cục Du lịch.
   Thực hiện chủ trương tinh giản đầu mối, thành lập các Bộ quản lý đa ngành, ngày 08/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007 về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo cơ cấu tổ chức mới, Viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch (Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

   5 Chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản
Theo Quyết định số 367/QĐ-TCDL ngày 15/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có chức năng, nhiệm vụ như sau:
   5.1. Chức năng: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành”
   5.2. Nhiệm vụ:
   1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
   a) Chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn, chiến lược, chính sách phát triển du lịch;
   b) Chương trình về bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên du lịch và môi trường du lịch.
   2. Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm của Viện; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
   3. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển du lịch; các chương trình, đề án, dự án.
   4. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch về phát triển du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu du lịch, tuyến du lịch, các dự án về du lịch hoặc liên quan đến du lịch.
   5. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật ngành du lịch, các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả kinh doanh du lịch.
   6. Tổ chức công tác thông tin về khoa học chuyên ngành du lịch; biên tập, xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch để phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về du lịch.
   7. Tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động của ngành Du lịch; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn phát triển du lịch; ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, đề tài, dự án quy hoạch phát triển du lịch với các tổ chức, cá nhân, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học theo quy định của pháp luật.
   8. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.
   9. Tham gia đào tạo đại học và tổ chức đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch. Tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành du lịch cho công chức, viên chức và các đối tượng khác trong ngành Du lịch.
   10. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
   11. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.
   12. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện; quản lý tài chính, tài sản được giao và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.
   6. Chức năng, nhiệm vụ theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ
   Ngày 20/8/1993, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 120 với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ như sau:
   – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ du lịch: điều tra, khảo sát, phân vùng quy hoạch, bảo vệ môi trường du lịch và khách sạn; cơ chế quản lý ngành du lịch, thị trường và loại hình sản xuất kinh doanh du lịch.
   – Ứng dụng thử nghiệm các loại hình du lịch.
   – Thực hiện các dịch vụ thông tin, tư vấn, đào tạo trong ngành du lịch.
  II. Thực trạng tổ chức và hoạt động
  1. Tình hình tổ chức: Theo Quyết định số 367/QĐ-TCDL ngày 15/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cơ cấu tổ chức của Viện gồm:
   1. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.
   2. Các tổ chức trực thuộc gồm:
   2.1. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;
   2.2. Phòng Nghiên cứu Chính sách du lịch;
   2.3. Phòng Quy hoạch Phát triển du lịch;
   2.4. Phòng Tổ chức – Hành chính;
   2.5. Phòng Kế toán;
   2.6. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du lịch.

Toàn văn Đề án:

Bài cùng chuyên mục