Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức các loại hình vui chơi giải trí trong khu du lịch khu vực Hà Nội và phụ cận”

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

3.1. Mục tiêu

3.2. Nội dung nghiên cứu

4. Quan điềm và phương pháp nghiên cứu

4.1. Quan điểm

4.2. Phương pháp nghiên cứu

5. Giới hạn của đề tài

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ       

1. Tổng quan về hoạt động VCGT

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Vai trò, ý nghĩa

2. Vui chơi giải trí trong hoạt động du lịch

2.1. Khái niệm về khu du lịch

2.2. Vai trò của VCGT trong cấu trúc khu du lịch

3. Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động VCGT trong khu du lịch

3.1. Trong nước

3.2. Trên thế giới

3.3. Khu vực Hà nội và phụ cận

 

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA KHỌC TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ TRONG KHU DU LỊCH

1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc tổ chức các hoạt động VCGT trong khu du lịch

1.1. Nhu cầu vui chơi giải trí

1.2. Khả năng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí

2. Các chỉ tiêu cơ bản để xác định các loại hình VCGT trong khu du lịch

2.1. Các chỉ tiêu về nhu cầu

2.2. Các chỉ tiêu về cung

3. Phương pháp xác định các loại hình VCGT trong khu du lịch

3.1. Phương pháp thống kê

3.2. Phương pháp lập bảng – phân tích ma trận

3.3. Phương pháp so sánh, lựa chọn

4. Phân loại các hình thức VCGT trung khu du lịch

4.1. Hình thức VCGT cơ bản

4.2. Phân loại theo đối tượng phục vụ

4.3. Phân loại theo tính chất của các hoạt động VCGT

4.4. Phân loại theo khả năng khai thác sử dụng nguồn tài nguyên

5. Mô hình bố cục không gian VCGT trong khu du lịch

6. Các nguyên tắc bố cục không gian

 

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VCGT TRONG KHU DU LỊCH KHU VỰC HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN

1. Những đặc thù cơ bản của thị trường du lịch Hà Nội và phụ cận

1.1. Đặc thù về cầu

1.2. Đặc thù về cung

2. Lựa chọn loại hình VCGT

2.1. Loại hình VCGT sử dụng tài nguyên tự nhiên

2.2. Loại hình VCGT sử dụng tài nguyên nhân văn

2.3. Loại hình VCGT ứng dụng tiến bộ KHKT

2.4. Loại hình VCGT tổng hợp

3.  Mô hình tổ chức không gian

3.1. Đối với khu du lịch độc lập

3.2. Đối với cụm du lịch

4. Nguyên tắc bố cục

4.1. Nguyên tắc có tính tư tưởng rõ rệt

4.2. Nguyên tắc mang tính tự do

4.3. Nguyên tắc có tính hệ thống

 

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ TRONG KHU DU LỊCH AO VUA – BA VÌ

1- Cụm du lịch Ba Vì và định hướng hoạt động VCGT

1.1. Định hướng phát triển không gian lãnh thổ du lịch Ba Vì

1.2. Định hướng phát triển hoạt động VCGT

2- Các điều kiện để tổ chức các loại hình VCGT của khu du lịch Ao Vua

2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

2.3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

3. Định hướng phát triển du lịch và các hoạt động VCGT

3.1. Định hướng phát triển du lịch

3.2. Các loại hình VCGT

3.3. Nguyên tắc tổ chức các loại hình VCGT tại Ao Vua

3.4. Mô hình tổ chức hoạt động VCGT

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

 Phụ lục

 Tài liệu tham khảo

Tính cấp thiết của đề tài:

    Trong cuộc sống ngày nay, xã hội càng phát triển, năng suất lao động càng cao, đời sống ngày càng đi lên, nhu cầu giải quyết thời gian rảnh rỗi bằng hoạt động du lịch vui chơi giải trí càng nhiều, khi đó Du lịch và hoạt động vui chơi giải trí (VCGT) trở thành những đòi hỏi không thể thiếu trong cuộc sống của con người.

   Thật vậy, khi nói đến du lịch là nói đến vui chơi giải trí, trong cấu trúc của ngành du lịch  ở các nước phát triển thì VCGT chiếm một tỉ trọng khá lớn, VCGT được coi như ngành công nghiệp khổng lồ, việc phát triển các loại hình VCGT làm tăng sự hấp dẫn, đa dạng của sản phẩm du lịch là hết sức cần thiết, chính vì vậy việc nghiên cứu, đề xuất các loại hình VCGT trong khu du lịch phù hợp với chức năng, quy mô của từng khu du lịch là công việc cần thiết và cấp bách, để sao cho vừa hấp dẫn du khách vừa đảm bảo được sự bền vững của hoạt động du lịch.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

   Xác lập cơ sở khoa học tổ chức, phát triển các loại hình VCGT trong khu du lịch khu vực Hà nội và phụ cận, làm tiền để cho việc lựa chọn loại hình và tổ chức hoạt động VCGT khi quy hoạch các khu du lịch, mục đích góp phần tăng khả năng thu hút khách và hiệu quả kinh doanh du lịch.

 

Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp phân tích hệ thống

– Phương pháp nghiên cứu thực địa

– Phương pháp thu thập và xử lý tư liệu

– Phương pháp xã hội học

– Phương pháp cân đối

 

Phạm vi nghiên cứu:

         Hoạt động VCGT mang ý nghĩa xã hội và rất phong phú. Nên việc nghiên cứu đề xuất các loại hình VCGT không chỉ bó hẹp trong những hình thức VCGT đơn thuần, tuy vậy để phục vụ cho việc tổ chức không gian các khu du lịch và làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo đề tài chỉ đề cập đến những loại hình VCGT phổ biến.

 

Các nội dung nghiên cứu chính:

– Các khái niệm cơ bản về VCGT.

– Xác định vai trò của VCGT trong hoạt động du lịch nói chung và trong phát triển khu du lịch nói riêng.

– Phân tích một số mô hình VCGT trong khu du lịch trên thế giới.

– Đánh giá hiện trạng phát triển các loại hình VCGT ở các khu du lịch trong nước và khu vực Hà Nội và phụ cận.

– Xác định chỉ tiêu và phương pháp phân loại các loại hình VCGT trong khu du lịch

– Phân tích và xác lập luận cứ khoa học cơ bản đối với việc tổ chức các loại hình VCGT trong khu du lịch.

– Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức các loại hình VCGT trong khu du lịch.

– Phân tích nhu cầu và điều kiện để tổ chức các loại hình VCGT ở khu vực Hà Nội và phụ cận.

– Nghiên cứu đế xuất một số loại hình VCGT cơ bản và mô hình tổ chức không gian trong khu du lịch khu vực Hà nội và phụ cận.

– Ứng dụng tổ chức các loại hình VCGT tại một khu du lịch cụ thể thuộc khu vực Hà Nội và phụ cận để minh chứng cho các đề xuất.

 

Kết quả chính đã đạt được của đề tài:

Đã tổng quan các khái niệm cơ bản về vui chơi giải trí, xác định vai trò của vui chơi giải trí trong đời sống xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng.

Đã tổng quan và phân tích một số mô hình tổ chức vui chơi giải trí trong các khu du lịch trên thế giới

Đã lựa chọn và đưa ra các chỉ tiêu và phương pháp phân loại các loại hình vui chơi giải trí trong khu du lịch

Đã phân tích và xác lập các luận cứ khoa học cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong khu du lịch

Đã xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức vui chơi giải trí trong khu du lịch và đưa ra những nguyên tắc cơ bản bố cục không gian các hoạt động vui chơi giải trí trong khu du lịch.

Đã đánh giá được về cơ bản thực trạng phát triển các hoạt động vui chơi giải trí ở các khu du lịch trong nước và đặc biệt ở khu vực Hà nội và phụ cận.

Phân tích các đặc thù quan hệ cung – cầu đối với hoạt động vui chơi giải trí trong khu du lịch khu vực Hà nội và phụ cận.

Đề xuất một số loại hình vui chơi giải trí và nguyên tắc tổ chức không gian đối với từng khu du lịch khu vực Hà Nội và phụ cận.

Ứng dụng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong khu du lịch Ao Vua, Ba Vì tỉnh Hà Tây làm minh hoạ cụ thể.

 

Khả năng ứng dụng thực tế:

– Kết quả của đề tài : Lần đầu tiên ở Việt Nam hình thành cơ sở lí luận và thực tiễn, để tổ chức các loại hình VCGT trong khu du lịch. Mặc dầu chỉ mới là những nghiên cứu ban đầu và giới hạn trong khoảng không gian nhất định (khu vực Hà Nội và phụ cận) nhưng hy vọng rằng những kết quả đạt được này không chỉ áp dụng để tổ chức hoạt động VCGT trong các khu du lịch khu vực Hà Nội và phụ cận mà còn có thể áp dụng cho các khu du lịch khác trong cả nước.

– Là tài liệu tham khảo cho các nhà quy hoạch, nghiên cứu du lịch.

 

Địa chỉ ứng dụng:

– Các cơ quan nghiên cứu quy hoạch, các cơ sở nghiên cứu phát triển du lịch.

– Sở Du lịch, Sở TM-DL ở các địa phương Hà Nội và phụ cận.

Bài cùng chuyên mục