Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đề tài NCKH cấp Bộ “Cơ sở khoa học để phát triển du lịch tỉnh Nam Hà đến năm 2010”

PHẦN MỞ ĐẦU

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Cơ sở lý luận

1.1. Quan điểm tổng hợp và hệ thống trong nghiên cứu

1.2. Hệ thống lãnh thổ du lịch

1.3. Phân vùng du lịch

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1.  Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống

2.2.  Phương pháp phân tích toán học

2.3.  Phương pháp cân đối

2.4.  Phương pháp bản đồ

2.5.  Phương pháp dự báo

2.6. Ngoài các phương pháp chủ yếu nêu trên, đề tài còn sử dụng nhiều phương pháp khác

3. Quy trình xác định hệ thống lãnh thổ du lịch Khu vực Nam Hà

3.1. Xác định sự phân hóa lãnh thổ dựa vào nguồn tài nguyên du lịch

3.2. Xác định sự phân hóa lãnh thổ căn cứ vào cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

3.3. Xác định sự phân hóa lãnh thổ về mặt kinh tế

3.4. Xác định các trung tâm và sức hút của chúng

3.5. Xác định ranh giới của HTLTDL

 

PHẦN I: VỊ TRÍ, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH NAM

I. VỊ TRÍ CỦA DU LỊCH NAM HÀ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CẢ NƯỚC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

1. Vị trí địa lý

2. Xu hướng phát triển của ngành du lịch

3. Vị trí của du lịch Nam Hà trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước

4. Vị trí của du lịch Nam Hà trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

II. CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH NAM HÀ

1. Quan điểm phát triển

2. Những mục tiêu

2.1. Mục tiêu kinh tế

2.2. Mục tiêu về văn hóa và xã hội

3. Chiến lược phát triển du lịch

3.1. Chiến lược về sản phẩm du lịch

3.2. Chiến lược thị trường

3.3. Chiến lược về đầu tư

3.4. Chiến lược nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch

3.5. Chiến lược đào tạo và giáo dục du lịch

3.6. Chiến lược về giữ gìn tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch và môi trường

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH NAM

I. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH

1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.1. Địa hình

1.2. Tài nguyên khí hậu

1.3. Tài nguyên nước

1.4. Thổ nhưỡng, sinh vật

1.5. Hiện trạng môi trường tự nhiên

2. Đánh giá các nguồn tài nguyên du lịch nhân văn

2.1. Dân cư quần cư

2.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội Nam Hà

2.3. Các tài nguyên lịch sử nhân văn

2.4. Nghề thủ công truyền thống

3. Đánh giá chung về tài nguyên du lịch

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH

1. Khách du lịch

2. Doanh thu từ du lịch

3. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

4. Lao động trong du lịch

5. Hiện trạng về đầu tư du lịch

6. Đánh giá chung

III. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ DU LỊCH

1. Giao thông vận tải

1.1. Đường bộ

1.2. Đường sắt

1.3. Đường thủy

1.4. Đánh giá chung về giao thông vận tải

2. Cơ sở hạ tầng về điện

2.1. Hiện trạng

2.2. Kế hoạch phát triển điện và triển vọng

3. Cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước

3.1. Hiện trạng

3.2. Kế hoạch  phát triển cấp, thoát nước

3.3. Đánh giá tổng quát về cấp, thoát nước

4. Bưu chính viễn thông

4.1. Hiện trạng

4.2. Những kế hoạch phát triển bưu chính viễn thông từ nay đến 2000

5. Những kết luận và kiến nghị về hệ thống cơ sở hạ tầng

5.1. Những kết luận

5.2. Những kiến nghị

IV. HIỆN TRẠNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NAM HÀ THỜI KỲ 1997 – 2010

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO NGÀNH

1. Mục đích tổng quát

2. Các tính toán dự báo

2.1. Cơ sở để dự báo

2.2. Các chỉ tiêu cụ thể

3. Định hướng về tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch

3.1. Những định hướng chính

3.2. Điều chỉnh và tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước về du lịch theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa

3.3. Tổ chức các loại hình kinh doanh du lịch

3.4. Định hướng về tổ chức xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch

3.5. Định hướng phát triển các loại hình sản phẩm du lịch

3.6. Định hướng về đa dạng văn hóa các sản phẩm du lịch

3.7. Định hướng về tiếp thị và xúc tiến tuyên truyền quảng cáo

3.8. Định hướng về đào tạo nguồn nhân lực du lịch

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO LÃNH THỔ

1. Định hướng phát triển không gian du lịch

2. Điểm du lịch

2.1. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

2.2. Các điểm có ý nghĩa vùng và địa phương

3. Cụm du lịch

3.1. Cụm du lịch trung tâm thành phố Nam Định và phụ cận

3.2. Cụm du lịch Hà Nam và phụ cận

3.3. Cụm du lịch Ngô Đồng và phụ cận

4. Tuyến du lịch

4.1. Tuyến du lịch nội tỉnh

4.2. Tuyến du lịch liên tỉnh

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1. Những định hướng chính

1.1. Phát triển hệ thống các cơ sở lưu trú và công trình dịch vụ du lịch

1.2. Phát triển hệ thống các công trình vui chơi giải trí

1.3. Tôn tạo các di tích văn hóa – lịch sử và phát triển các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch

1.4. Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và lao động trong ngành du lịch

1.5. Xây dựng trung tâm thông tin tư vấn đầu tư phát triển du lịch

2. Các dự án ưu tiên đầu tư

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

Tính cấp thiết của đề tài:

Trong những năm gần đây, do chính sách đổi mới của Đảng và Nhà Nước, đặc biệt là chính sách đổi mới về đối ngoại và kinh tế đối ngoại nên ngành du lịch Việt Nam đã có những bước tiến nhất định và ngày càng có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Đứng trước sự phát triển chung của đất nước như vậy, Nam Hà là vùng đất địa linh, nhân kiệt có lịch sử văn hóa lâu đời, giàu tiềm năng tài nguyên du lịch, đặc biệt là những khu di tích lịch sử quan trọng, như: Khu di tích Triều Trần, khu danh thắng Kẽm Trống, Đền Trúc-Ngũ Động Sơn v.v… Với những tiềm năng quí giá đó, Nam Hà cần có chiến lược phát triển kinh tế, để khai thác một cách có hiệu quả các tiềm năng, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời cũng tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng tổng giá tri GDP của tỉnh, sao cho bước vào thế kỷ 21 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Đây cũng chính là lý do nghiên cứu của đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu:

               Xác lập cơ sở khoa học cho sự phát triển du lịch tỉnh Nam Hà, nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng của Nam Hà, để nhanh chóng phát triển ngành du lịch, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch vào tổng GDP của tỉnh, sao cho bước vào thế kỷ 21 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Phạm vi nghiên cứu:

            Hệ thống lãnh thổ du lịch Khu vực Nam Hà

Phương pháp nghiên cứu:

            Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chính sau:

–         Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống

–         Phương pháp phân tích toán học

–         Phương pháp cân đối

–         Phương pháp bản đồ

–         Phương pháp dự báo

Ngoài các phương pháp nêu trên, đề tài còn sử dụng một số phương pháp khác:

–         Phương pháp thu thập và xử lý tư liệu.

–         Phương pháp thực địa.

–         Phương pháp viễn thám (trong chừng mực nhất định) và sử dụng máy vi tính…

 

Nội dung nghiên cứu chính:

– Đánh giá tiềm năng và những điều kiện có liên quan đến phát triển du lịch của tỉnh Nam Hà.
            – Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển du lịch tỉnh Nam Hà, xác định những nguyên nhân cơ bản của tình trạng phát triển.
            – Nghiên cứu những định hướng phát triển cơ bản đối với du lịch tỉnh Nam Hà đến năm 2010.
            – Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thành công những định hướng phát triển du lịch đã được xác định.

Kết quả đạt được của đề tài:

– Đã nghiên cứu xác định vị trí, những tiềm năng du lịch cơ bản của tỉnh Nam Hà, đặc biệt là du lịch văn hoá, cũng như những điều kiện có liên quan đến phát triển du lịch như cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống các chính sách cho phát triển du lịch trên địa bàn .v.v.

 

– Đã đánh giá được hiện trạng hoạt động phát triển du lịch của tỉnh Nam Hà , có so sánh với một số địa phương ở vùng du lịch Hà Nội và phụ cận như Ninh Bình, Hải Hưng, Thái Bình, Thanh Hoá. Bước đầu đã xác định được những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên.

 

– Trên cơ sở tiềm năng du lịch của tỉnh; vị trí của du lịch Nam Hà trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển du lịch Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận, đề tài đã nghiên cứu xác định định hướng phát triển theo ngành bao gồm đưa ra các chỉ tiêu dự báo về khách, doanh thu, lao động, nhu cầu đầu tư; định hướng phát triển các sản phẩm du lịch, chú trọng sản phẩm du lịch văn hoá; định hướng tổ chức không gian du lịch tỉnh với các tuyến điểm du lịch cụ thể; định hướng một số dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch đến năm 2010.

 

– Để có thể thực hiện được những định hướng cơ bản trên, đề tài đã nghiên cứu đề xuất những giải pháp cơ bản bao gồm : giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp về quy hoạch, giải pháp về đầu tư, giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giải pháp về xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch, v.v…

 

Khả năng ứng dụng thực tế:

– Từ những kết quả nghiên cứu đạt được, đặc biệt là những vấn đề về định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, chiến lược; các nhà quản lý, điều hành du lịch có thể xem xét để đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm:

– Khai thác có hiệu quả lợi thế về vị trí và tiềm năng du lịch để phát triển du lịch tỉnh Nam Hà đến năm 2010.

– Triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết và lập các dự án khả thi đầu tư phát triển du lịch tỉnh Nam Hà.

– Xây dựng các tour du lịch cụ thể trong mối quan hệ với hoạt động du lịch của Trung tâm du lịch Hà Nội và các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Nam Hà.

 

Địa chỉ ứng dụng của đề tài:

– UBND tỉnh Nam Hà.

– Các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Thương mại Du lịch tỉnh Nam Hà.

– Các doanh nghiệp du lịch tỉnh Nam Hà

– Các cơ sở nghiên cứu.

Bài cùng chuyên mục