Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TƯ về phát triển Du lịch trở thành ngành Kinh tế mũi nhọn

  logotc Kế hoạch Hành động được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ký theo Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/11/2017.

   Trước đó không lâu, ngày 6/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

   Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL nhằm mục đích cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời, xác định nhiệm vụ để cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá.
   Theo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL: Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
   Thứ nhất, xây dựng nội dung, tổ chức và hỗ trợ tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 103/NQ-CP và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển du lịch đến các Bộ, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động du lịch, bảo đảm phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.
   Thứ hai, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch chỉ đạo, đôn đốc và điều phối việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện.
   Thứ ba, tổng hợp, báo cáo hàng năm, sơ kết giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và đề xuất nội dung Chương trình Hành động cho các giai đoạn tiếp theo.
   Thứ tư, tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong quá trình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ.
   Thứ năm, tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 103/NQ-CP.
Thứ sáu, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như danh mục bên dưới:
   – Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết 08, Luật Du lịch, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch;
   – Triển khai truyền thông, phổ biến, nhân rộng điển hình tốt phát triển du lịch ở địa phương, cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện;
   – Xây dựng Đề án điều chỉnh chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch;
   – Xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành du lịch;
   – Xây dựng đề án liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành hình thành sản phẩm du lịch;
   – Xây dựng Đề án khai thác và phát huy các giá trị, di sản văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch;
   – Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch;
   – Xây dựng Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
   – Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;
   – Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng lao động ngành du lịch về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và nghề du lịch;
   – Triển khai các chương trình kiểm soát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ lữ hành và hướng dẫn du lịch;
   – Tổ chức định kỳ gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp du lịch.

 

Văn Dương

Bài cùng chuyên mục